Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

niedziela, 15 maja 2011

A Samurai Workout - jak zarobić na fanach Fru

Właśnie się dowiedziałam że w filmie wykorzystano muzyke Fru żeby na niej zarobić, w sensie sprzedać film bez reklamy a za pomocą takich fanów jak ja, którzy zrobią im darmową reklame pisząc posty niby o udziale Frusciante a jednocześnie promując film
 
Tu link o całej sprawie: http://www.roballin.com/?p=19
 
A tu wklejam tłumacza:
Allin Rob Case Study Marketing Communications:

A Samurai Workout Trening Samurai

Fitness DVD Fitness DVD

June 2006 through June 2007 Czerwca 2006 do czerwca 2007 roku

THE PROBLEM: Laurence Berkley approached me in June 2006 to create a marketing-based approach to selling his fitness DVD. PROBLEM: Laurence Berkley podszedł do mnie w czerwcu 2006 r., aby utworzyć marketing podejście do sprzedaży swoich fitness DVD. Copies of the DVD were for sale on Amazon.com, but the DVD had no online presence. Kopie DVD są na sprzedaż w Amazon.com, ale DVD nie ma obecność w internecie. Sales were not only dismal; they were nonexistent. Sprzedaż nie tylko ponure, były one nie istnieją. Berkley was even having trouble selling the DVD to friends and students, as they were unable to find it on Amazon after he told them of its availability. Berkley był nawet problem sprzedaży DVD do przyjaciół i studentów, a nie byli w stanie go znaleźć na Amazon po Opowiedział im o jej dostępność.

Common solutions to this problem include online advertising, paid speaking engagements, or creating an infomercial. Wspólne rozwiązania tego problemu to reklama w internecie, wypłacane roli mówcy lub tworzenie infomercial. Unfortunately, the production of the DVD itself had sapped the majority of Berkley's budget. Niestety, produkcja DVD sama sapped większość budżetu w Berkley. All he could offer me was payment in the form of a percentage of gross sales. Wszystko, co mógł mi zaoferować to płatność w formie odsetek brutto na sprzedaży. Awareness would have to be built in a no-cost fashion. Świadomość musiałby być zbudowany w sposób bez ponoszenia żadnych kosztów.

THE SOLUTION: The first step was giving A Samurai Workout a distinctive home office from which to conduct its e-business. ROZWIĄZANIE: pierwszy krok dawał Workout Samurai charakterystyczny biuro w domu, z którego do prowadzenia e-biznesu. Working with Monster Commerce, I set up an easy-to-use way for Laurence to process payments and ship his DVDs. Praca z Monster Commerce, założyłem sposób łatwy w użyciu dla Laurence do przetwarzania płatności i statek jego DVD. Next, I recruited a web developer to create a quality web site for a fraction of the cost he would find at the average web design shop. Dalej, I zatrudniony web developer do tworzenia wysokiej jakości strony internetowej za ułamek kosztów znalazłby się w przeciętnym warsztacie projektowanie stron internetowych. I wrote all of the copy for the site and meticulously reviewed its user-friendliness. I to wszystko napisał kopii witryny i skrupulatnie przejrzała swoją przyjazność dla użytkownika.

With the online presence established, it was time to build traffic without the benefit of an online advertising budget. Dzięki ugruntowanej obecności online, nadszedł czas, aby zbudować ruch bez pomocy online budżetu reklamowego. Since the DVD had a straight-forward premise, it was marketable to young professionals who stock up on fitness videos. Ponieważ był to lokal DVD prosta, to na rynek dla młodych specjalistów, którzy zaopatrzyć się w filmy fitness. Also, the DVD included original, not-available-anywhere-else music by John Frusciante of the Red Hot Chili Peppers, which opened up a wide-ranging but intensely loyal group of fans. Ponadto znajdują się oryginalne DVD, nie-dostępne w każdym miejscu innego muzyka John Frusciante z Red Hot Chili Peppers, która otworzyła szeroko zakrojoną ale intensywnie lojalną grupę fanów. We identified two key audiences: active professionals ages 30-45, and fans of the Red Hot Chili Peppers fans of the Red Hot Chili Peppers . Zidentyfikowano dwa główne odbiorców: aktywnych zawodowo w wieku 30-45 i fanów Red Hot Chili Peppers fani Red Hot Chili Peppers . I cut trailers and sample workouts from the video and posted them on YouTube , gaining interest from Frusciante fans. I cut przyczep i treningi próbki z wideo i pisał je na YouTube , zyskując zainteresowanie fanów Frusciante. I established a Myspace page and turned daily thoughts from Laurence into a blog. I enlisted Laurence in a number of Myspace and Facebook groups and forums. I ustanowił stronie myspace i odwrócił się od codziennych myśli Laurence w blogu. Laurence i zaciągnął w wielu Myspace i Facebook grup i forów. The Samurai URL was firmly entrenched in every photo, video, or comment from Laurence. URL Samurai było mocno zakorzenione w każdym foto, video, lub komentarz Laurence. I wrote to the moderators of online fitness groups and offered them free copies of the DVD. Napisałem do moderatorów internetowych grup fitness i zaoferował im bezpłatne egzemplarze DVD. I secured television appearances and newspaper feature articles about Laurence and made sure the web site was mentioned prominently. I zabezpieczone występów telewizyjnych i artykułów prasowych na temat funkcji Laurence i upewnić się, stronę internetową, o których mowa w widocznym miejscu.

WYNIK: sześć miesięcy po otrzymaniu przesyłki z jego zakończeniu DVD w czerwcu 2006 r., Laurence Berkley sprzedał w sumie 10 płyt DVD. After solidifying an e-business presence and developing a marketing strategy based on media relations and utilizing social networking sites as a marketing tool, Laurence sold more than 300 DVDs within a year. Po krzepnięcia obecności e-biznesu oraz opracowanie strategii marketingowych w oparciu o relacje z mediami oraz wykorzystanie portali społecznościowych jako narzędzia marketingowego, Laurence sprzedał ponad 300 płyt DVD w ciągu roku. After initially fearing he had suffered a total loss in time and money producing the DVD, Laurence and his business partners saw a return on their investment. Po początkowych obaw doznał całkowitej utraty czasu i pieniędzy produkcji DVD, Laurence i jego partnerów handlowych zobaczyłem zwrotu z inwestycji.

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D