Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

sobota, 2 stycznia 2010

MusicRadar z 13grudnia 2009


John Frusciante opuścił Red Hot Chili Peppers, mówi źródło
Band working with guitarist Josh Klinghoffer Zespół współpracuje z gitarzysta Josh Klinghoffer

Joe Bosso , Sun 13 Dec 2009, 12:39 pm UTC Joe Bosso, Sun 13 grudnia 2009, 12:39 UTC


Frusciante (left) is out of Pepperland, says source (© Stringer/epa/Corbis) Frusciante (po lewej) jest obecnie Pepperland mówi źródło (© Stringer / EPA / Corbis)

View in gallery Zobacz w galerii
It would appear that John Frusciante is no longer working with the Red Hot Chili Peppers - so says a source close to the band in an exclusive interview with MusicRadar. Wydaje się, że John Frusciante już nie działa z Red Hot Chili Peppers - tak mówi w pobliżu źródła do zespołu w ekskluzywny wywiad z MusicRadar.

"Josh Klinghoffer has been playing with the group for a couple of months now," says the source. "Josh Klinghoffer została gra z grupy na kilka miesięcy", mówi źródło. "Optimistically, the Peppers are trying to lock down a replacement for John, who has apparently quit. "Optymistycznie, Red Hot Chili Peppers próbuje zablokować wymianę John, który najwyraźniej wychodzi.

"Mentally, John checked out a long time ago. He's interested in doing his own thing, his own albums - the whole big rock band machinery just doesn't appeal to him anymore." "Mentally John wyrejestrowany dawno temu. On jest zainteresowany w tym jego własnej rzeczy, własne albumy - cała duża grupa rockowa maszyna po prostu nie podoba mu się już".

The news that Frusciante has quit can hardly be viewed as surprising. During a podcast interview with MusicRadar earlier this year , the guitarist was lost for words during a routine question about the status of the group. Wiadomość, że Frusciante ma zakończyć trudno uznać za zaskakujące. Czasie podcast wywiad z MusicRadar początku tego roku, był gitarzystą Lost for Words podczas rutynowego pytanie o status grupy. He paused for nearly 30 seconds (later edited) before awkwardly stating that the Peppers had "no plans." Zatrzymał się prawie 30 sekund (później edited) przed niezgrabnie, stwierdzające, że Red Hot Chili Peppers "nie miał planów."

Frusciante also refused to be introduced to be as 'guitarist for the Red Hot Chili Peppers,' preferring instead to be called, simply, 'guitarist.' Frusciante odmówił także wprowadzić się tak "gitarzysta Red Hot Chili Peppers," wolał być nazywany po prostu "gitarzysta".Josh Klinghoffer (right) appearing with Flea and Bob Forrest at the 5th Annual MusiCares MAP Fund Benefit Concert last May. Josh Klinghoffer (po prawej) występując z Flea i Bob Forrest na 5. Roczne MusiCares MAP Fund Benefit Concert w maju zeszłego roku. Image: © Katy Winn/Corbis Grafika: © Katy Winn / Corbis

Frusciante has up and quit before Frusciante się i zakończyć przed
This wouldn't be the first time Frusciante has split from the band: Overwhelmed by the success of Blood Sugar Sex Magik, he quit in 1992 and descended into heroin addiction. Nie byłoby to po raz pierwszy podzielono Frusciante z zespołu: Przygnieciona powodzenia Blood Sugar Sex Magik, opuścił w 1992 r. i zszedł do uzależnienia od heroiny. After kicking drugs cold turkey, he rejoined the Peppers in 1999 for the album Californication (the group had fired his replacement, Dave Navarro, a year earlier). Po wyrzuceniu narkotyków Cold Turkey, powrócił Peppers w 1999 r. albumu Californication (grupa podpalili jego następca, Dave Navarro, rok wcześniej).

Still, the past decade hasn't been an easy ride for Frusciante. Mimo to, w ostatnim dziesięcioleciu nie łatwy do jazdy dla Frusciante. Intensely private, he has issued a number of wildly experimental, introspective solo recordings - a stark contrast to the over-the-top, circus-like antics of life in the Chili Peppers. Intensywnie prywatnych, wydał, liczba dziko eksperymentalne, nagrania introspektywne indywidualnie - wyraźnie kontrastuje z over-the-top, cyrku, jak wybryki życia Chili Peppers. Rumors of his commitment to the band resurfaced late last month when, during an interview with Classic Rock magazine , drummer Chad Smith, responding to a question about Frusciante's involvement, stated: "Well...at this time I can't talk about that. I have been told to stay away from the John questions." Pogłoski o jego zaangażowanie w zespół powrócił pod koniec zeszłego miesięcy, gdy podczas wywiadu z Classic Rock Magazine, perkusista Chad Smith, odpowiadając na pytanie o zaangażowanie Frusciante, stwierdził: "Cóż ... w tej chwili nie mogę mówić o tym . Powiedziano mi powstrzymać się od pytania, John. "

"The big thing right now that the band will have to consider is, Can Josh write great songs? Can he help push them forward?" "Big thing right now, że zespół będzie musiał rozważyć, jest, można Josh napisać wspaniałe piosenki? Może on pomóc pchać je do przodu? A source close to the Red Hot Chili Peppers on Josh Klinghoffer , who is said to be working with the group Blisko źródła do Red Hot Chili Peppers na Josh Klinghoffer, który nazywa się pracy w grupie Klinghoffer's a well-liked LA player Klinghoffer jest lubiany gracz LA
Oddly enough, Klinghoffer is not only friends with the Chili Peppers but with Fruscinate as well. To dziwne, Klinghoffer jest nie tylko znajomość z Red Hot Chili Peppers, ale z Fruscinate również. "Josh has been on everybody's radar for quite some time," says the source. "Josh został on everybody's radar od dłuższego czasu", mówi źródło. "He's extremely popular within a certain circle of LA musicians. "To bardzo popularna w niektórych kręgu muzyków LA.

"The big thing right now that the band will have to consider is, Can Josh write great songs? Can he help push them forward? Everybody knows he can play, but the Peppers need somebody who can come up with amazing material and get them moving again." "Big thing right now, że zespół będzie musiał rozważyć, jest, można Josh napisać wspaniałe piosenki? Może on pomóc pchać je do przodu? Każdy wie, że może on grać, ale Peppers potrzebują kogoś, kto może wymyślić amazing materiału i uzyskać ich ruchu ponownie.

Oryginał czytaj TUTAJ :

http://www.musicradar.com/news/guitars/john-frusciante-has-left-red-hot-chili-peppers-says-source-229551

1 komentarz:

  1. Cześć:) masz może adres Johna?:) Bardzo bardzo mi zależy :)

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D