Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

sobota, 2 stycznia 2010

MusicRadar 17grudzień 2009

"Nie było żadnego wyboru udział w tej decyzji. Ja po prostu być tym, czym jestem, i robić to, co mam czynić"

John Frusciante na rzucenie Red Hot Chili PeppersJohn Frusciante Potwierdza on zakończyć Red Hot Chili Peppers
"I simply have to be what I am" "Ja po prostu być tym, kim jestem"

Joe Bosso , Thu 17 Dec 2009, 10:59 am UTC Joe Bosso, czwartek, 17 grudnia 2009, 10:59 UTC


Frusciante explains his split from the Peppers (© Tim Mosenfelder/Corbis) Frusciante wyjaśnia jego rozstaniu z Red Hot Chili Peppers (© Tim Mosenfelder / Corbis)

View in gallery Zobacz w galerii
John Frusciante has confirmed that he has quit the Red Hot Chili Peppers. John Frusciante potwierdziła, że ma wyjść z Red Hot Chili Peppers. On Sunday (13 December), MusicRadar broke the news that the guitarist had split from the group , and now Frusciante has spoken out. W niedzielę (13 grudnia), MusicRadar wybuchła wieść, że gitarzysta nie rozstał się z grupą, a teraz Frusciante wypowiedział się.

"When I quit the band, over a year ago, we were on an indefinite hiatus," the guitarist writes on his blog on John Frusciante.com dated 16 December. "Kiedy odszedł z zespołu, ponad rok temu, byliśmy na stałe przerwy, gitarzysta pisze w swoim blogu na Jana Frusciante.com dnia 16 grudnia. "There was no drama or anger involved, and the other guys were very understanding. They are supportive of my doing whatever makes me happy and that goes both ways. "Nie było żadnego dramatu czy gniew jest zaangażowany, oraz inne goście byli bardzo wyrozumiali. Oni popierają moją robi, co czyni mnie szczęśliwą, i że idzie w obie strony.

"To put it simply, my musical interests have led me in a different direction. Upon rejoining, and throughout my time in the band, I was very excited about exploring the musical possibilities inherent in a rock band, and doing so with those people in particular. A couple of years ago, I began to feel that same excitement again, but this time it was about making a different kind of music, alone, and being my own engineer." "Po prostu, moje zainteresowania muzyczne skłoniły mnie w innym kierunku. Po dołączając i przez mój czas w zespole, byłem bardzo podekscytowany poszukiwania muzyczne możliwości tkwiące w zespole rockowym, a robi to z tych osób w szczególności. kilka lat temu, zacząłem czuć, że same emocje ponownie, ale tym razem było o co innego rodzaju muzyki, pojedynczo, a ich własne inżyniera.

Still "loves" the Chili Peppers Still "kocha" Red Hot Chili Peppers
"There was no choice involved in this decision. I simply have to be what I am, and have to do what I must do" John Frusciante on quitting the Red Hot Chili Peppers "Nie było żadnego wyboru udział w tej decyzji. Ja po prostu być tym, czym jestem, i robić to, co mam czynić" John Frusciante na rzucenie Red Hot Chili Peppers "I really love the band and what we did," Frusciante continues. "I really love the band i co robiliśmy," Frusciante nadal. "I understand and value that my work with them means a lot to many people, but I have to follow my interests. For me, art has never been something done out of a sense of duty. It is something I do because it is really fun, exciting, and interesting. "Rozumiem i wartość, że moja praca z nimi wiele znaczy dla wielu ludzi, ale muszę przestrzegać moich zainteresowań. Dla mnie sztuka nigdy nie było coś zrobić z poczucia obowiązku. To jest coś zrobić, bo jest to naprawdę zabawne, ekscytujące i ciekawe.

"Over the last 12 years, I have changed, as a person and artist, to such a degree that to do further work along the lines I did with the band would be to go against my own nature. There was no choice involved in this decision. I simply have to be what I am, and have to do what I must do. "W ciągu ostatnich 12 lat, zmieniłam się jako osoba i artysta, do tego stopnia, że do dalszych prac wzdłuż linii zrobiłem z zespołu byłoby sprzeczne z moim charakterem. Nie było wyboru udział w tym decyzji. Ja po prostu być tym, czym jestem, i robić to, co musi zrobić.

"Sending love and gratitude to you all." "Wysyłanie miłość i wdzięczność dla Was wszystkich."

What now for the band? Co teraz do zespołu?
While the Red Hot Chili Peppers have yet to issue any kind of official statement, the question now remains: Is Josh Klinghoffer, with whom the band has been working, slated to become a permanent member? Podczas Red Hot Chili Peppers jeszcze kwestia wszelkiego rodzaju oficjalne oświadczenie, teraz pozostaje pytanie: Czy Josh Klinghoffer, z którym zespół współpracuje, planowany do staje się stałym członkiem?

The group is scheduled to perform at the 2010 MusicCares Person Of the Year tribute to Neil Young on 29 January in Los Angeles. Grupa jest zaplanowane do wykonania w 2010 MusicCares osoby hołd Roku Neil Young w dniu 29 stycznia w Los Angeles. Perhaps this will be Klinghoffer's coming-out party. Być może będzie to Klinghoffer's coming-out strony.

Cały tekst jest tutaj :
http://www.musicradar.com/news/guitars/john-frusciante-confirms-hes-quit-the-red-hot-chili-peppers-229948

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D