Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

sobota, 2 stycznia 2010

John mówi jednak RHCP 'do widzenia, było miło'

Jak już pewnie wszyscy wiecie, w dniu 16 grudnia 2009 John ogłosił całemu światu że rozstaje się definitywnie z RHCP.

Oto co napisał na swoim blogu:


John Frusciante
--------------------------------------------------------------------------------

December 16th, 2009 16 grudnia 2009 When I quit the band, over a year ago, we were on an indefinite hiatus. Kiedy odszedł z zespołu, ponad rok temu, byliśmy na czas nieokreślony przerwie. There was no drama or anger involved, and the other guys were very understanding. Nie było dramatu lub gniew jest zaangażowany, oraz inne goście byli bardzo wyrozumiali. They are supportive of my doing whatever makes me happy and that goes both ways. Oni popierają moją robi, co czyni mnie szczęśliwą, i że idzie w obie strony.

To put it simply, my musical interests have led me in a different direction. Po prostu, moje zainteresowania muzyczne skłoniły mnie w innym kierunku. Upon rejoining, and throughout my time in the band, I was very excited about exploring the musical possibilities inherent in a rock band, and doing so with those people in particular. Po dołączając i przez mój czas w zespole, byłem bardzo podekscytowany poszukiwania muzyczne możliwości tkwiące w zespole rockowym, a robi tak z tymi ludźmi, w szczególności. A couple of years ago, I began to feel that same excitement again, but this time it was about making a different kind of music, alone, and being my own engineer. Kilka lat temu, zacząłem czuć, że same emocje ponownie, ale tym razem było o co innego rodzaju muzyki, sam, a jest moim inżynierem.

I really love the band and what we did. I really love the band i co zrobiliśmy. I understand and value that my work with them means a lot to many people, but I have to follow my interests. Rozumiem i wartość, że moja praca z nimi wiele znaczy dla wielu ludzi, ale muszę przestrzegać moich zainteresowań. For me, art has never been something done out of a sense of duty. Dla mnie sztuka nigdy nie było coś zrobić z poczucia obowiązku. It is something I do because it is really fun, exciting, and interesting. To jest coś zrobić, bo jest to naprawdę zabawne, ekscytujące i ciekawe. Over the last 12 years, I have changed, as a person and artist, to such a degree that to do further work along the lines I did with the band would be to go against my own nature. There was no choice involved in this decision. W ciągu ostatnich 12 lat, zmieniłam się jako osoba i artysta, do tego stopnia, że do dalszych prac wzdłuż linii zrobiłem z zespołu byłoby sprzeczne z moim charakterem. Nie było wyboru udział w tej decyzji . I simply have to be what I am, and have to do what I must do. I po prostu być tym, czym jestem, i robić to, co musi zrobić.

Sending love and gratitude to you all. Wysyłanie miłość i wdzięczność dla Was wszystkich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D