Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

środa, 6 stycznia 2010

John Frusciante potwierdza on po lewej Red Hot Chili Peppers - NME

Gitarzysta zamknąć, bo ma "zmiana"
December 17, 2009


Pic: PA Photos

John Frusciante potwierdził swoje odejście z Red Hot Chili Peppers, odsłaniając on rzeczywiście opuścił zespół ponad rok temu.

A source close to the band hinted Frusciante had left earlier this week , though the news hadn't been confirmed until now. Blisko źródła do zespołu napomknął Frusciante opuścił wcześniej w tym tygodniu, ale wiadomości nie została potwierdzona do tej pory.

Blogging on JohnFrusciante.com , the guitarist said he did not fall out with his bandmates and remains on good terms with them. Blogowanie na JohnFrusciante.com, gitarzysta powiedział, że nie wypaść z jego koledzy z zespołu i pozostaje w dobrych stosunkach z nimi.

"When I quit the band, over a year ago, we were on an indefinite hiatus," he wrote. "Kiedy odszedł z zespołu, ponad rok temu, byliśmy na czas nieokreślony przerwie pisał. "There was no drama or anger involved, and the other guys were very understanding. They are supportive of my doing whatever makes me happy and that goes both ways. To put it simply, my musical interests have led me in a different direction." "Nie było żadnego dramatu czy gniew jest zaangażowany, oraz inne goście byli bardzo wyrozumiali. Oni popierają moją robi, co czyni mnie szczęśliwą, i że idzie w obie strony. Po prostu, moje zainteresowania muzyczne skłoniły mnie w innym kierunku."

Frusciante added he "really love[s] the band and what we did", but now wants to make music on his own. Frusciante dodał on "naprawdę miłość [s] zespół i co robiliśmy, ale teraz chce robić muzykę na własny rachunek.

"Over the last 12 years, I have changed, as a person and artist, to such a degree that to do further work along the lines I did with the band would be to go against my own nature," he explained. "W ciągu ostatnich 12 lat, zmieniłam się jako osoba i artysta, do tego stopnia, że do dalszych prac wzdłuż linii zrobiłem z zespołu byłoby sprzeczne z moim charakterem," wyjaśnił. "There was no choice involved in this decision. I simply have to be what I am, and have to do what I must do." "Nie było żadnego wyboru udział w tej decyzji. Ja po prostu być tym, czym jestem, i robić to, co mam czynić".

Red Hot Chili Peppers are rumoured to have replaced Frusciante with session guitarist Josh Klinghoffer . Red Hot Chili Peppers są pogłoski zastąpiła Frusciante z sesji gitarzysta Josh Klinghoffer.

Źródło:
http://www.nme.com/news/red-hot-chili-peppers/48928

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D