Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

sobota, 9 stycznia 2010

Frusciante & International Film Festival Rotterdam 2010


The Sentimental Engine Slayer will make its Worldwide Premiere at International Film Festival Rotterdam in February 2010


Sekcje programu Competition Konkurencja
The competitive part of the festival consists of the VPRO Tiger Awards Competition and the Tiger Awards Competition for short films. Konkurencyjną częścią festiwalu składa się z VPRO Tiger Konkursu Nagrody i Tiger Konkursu Nagrody dla filmów krótkometrażowych.

Bright Future Świetlana przyszłość
Bright Future is the platform for filmmakers of the future. Świetlana przyszłość jest platformą dla filmowców przyszłości. Here, the festival presents the most important, idiosyncratic and adventurous new work by novice makers from all over the world. Tutaj Festiwal prezentuje najważniejsze, niepowtarzalne i przygód nowej pracy przez początkujących twórców z całego świata. The section mainly consists of first or second films. Sekcja polega głównie filmów z pierwszej lub drugiej.

Spectrum Spectrum
Spectrum comprises work by experienced film makers and artists who provide, in the opinion of the IFFR, an essential contribution to international film culture. Spektrum obejmuje prac przez doświadczonych twórców filmowych i artystów, którzy stanowią w opinii IFFR, istotny wkład do międzynarodowej kultury filmowej. Spectrum brings together highlights of the film year, new work by prominent auteurs and topical, strong and innovative films by accomplished filmmakers. Widmo skupia podkreśla roku film, nowe prace wybitnych auteurs i aktualne, filmy mocne i innowacyjne realizowane przez filmowców. Closely linked to Bright Future, Spectrum sets a high quality standard in substance and style. Ściśle związane z Bright Future, Spectrum określa wysoki standard jakości w treści i stylu.

Signals Sygnały
Signals is made up of a series of thematic film programmes, exhibitions or performances. Sygnały składa się z szeregu programów tematycznych, film, wystawy i spektakle. Here the festival focuses on specific themes and oeuvres of striking filmmakers or visual artists. Oto festiwal skupia się na konkretnych tematach i przekąski strajkujących filmowców i plastyków. The programmes within Signals offer insight in topical as well as timeless ideas within cinema. Programów w pigułce Sygnały oferty w miejscowym, jak i ponadczasowej idei w kinie.

Shorts Spodenki
Previous editions of the festival featured the special shorts programme Short: As Long as it Takes. Poprzednie edycje festiwalu biorące specjalny program Krótkie spodenki: Tak długo jak będzie trzeba. In the new format, short films are featured in every programme. W nowym formacie, krótkie filmy cechuje w każdym programie. A list of all shorts will soon be published here. Lista wszystkich szorty zostanie wkrótce opublikowane tutaj.

Live Events Live Events
Live (film) performances , music, talkshows and more. Live (film) spektakle, muzyka, talkshows i więcej. To be announced. Aby zostać ogłoszone.Bilety i usług Prices Ceny

■normal €9 normalny € 9
■Tiger Friends €6.50* Tiger Przyjaciele € 6.50 *
■Tiger Pass €6.50* Tiger Pass € 6.50 *
■CJP €6.50* CJP € 6.50 *

Szczegóły znajdziesz na stronie : http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D