Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

niedziela, 14 grudnia 2008

Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers. PART IIIJohn Frusciante - Część 3

I asked John to elaborate on his meditation practice: Zapytałem John do opracowania na jego medytacji praktyki:

'In your daily life, if you have a thought that's motivated through insecurity or fear, (or in a lot of cases garbage that your brain is manufacturing, that you find yourself caught up in) - it's the nature of our minds that once a thought arises, for that thought to become another and another, with our days going by with these trains of thought. "W swoim codziennym życiu, jeśli masz na myśli, że motywowane poprzez niepewność lub strach, (lub w wielu przypadkach śmieci, że Twój mózg jest wytwarzanie, że znajdujemy się w złowionych) - jest to rodzaj naszych umysłach, że raz w myśli wynika, że dla myśli się innym i innym, w naszych czasach się z tych pociągów przez myśli. These trains end up being interrupted by something circumstantial: You run into a person and start a new conversation and the thoughts go away for a second, or you sit in-front of a TV screen and that blocks the thoughts out. Tych pociągów kończy się przerywanych przez coś poszlak: pojawią się osoby i rozpocząć nową rozmowę i myśli odejść na drugą, albo siedzieć w przód ekranie telewizora i przemyślenia, że blokuje się. In your daily life you're usually consumed by these thoughts when there's no distractions. W swoim codziennym życiu masz zwykle spożywane przez te myśli, gdy nie ma rozpraszających uwagę. A lot of the time you're worried about whether this or that is gonna happen, or is this person mad at me, or am I not handsome enough, or am I not sexy enough or whatever it is. Dużo czasu jesteś zaniepokojony, czy ten, który jest lub będzie się zdarzyć, czy ta osoba jest wściekły na mnie, ani ja nie jestem na tyle przystojny, ani ja nie wystarczająco seksowny lub cokolwiek to jest. These kind of thoughts end up producing these really vast trains our brains are inescapable from, because the whole thing is being led by the emotions. Ten rodzaj myśli skończyć produkujących naprawdę ogromnej te pociągi są nasze umysły z nieuniknionym, ponieważ cała rzecz jest kierowany przez emocje. The thoughts and emotions are tied to one another. Myśli i emocje są przywiązane do siebie.

With meditation a lot of people have this misconception that the purpose is not to think anything, but to me the most valuable part of it is to establish a type of detachment from your thoughts, in which your emotions and thoughts are cut off from one another. Z medytacji wiele osób ma błędne przekonanie, że tego celu nie myśleć nic, ale dla mnie najcenniejszą częścią jest ustalenie rodzaju oderwaniem od myśli, w którym swoje emocje i myśli są odcięte od siebie . The purpose when you're sitting down with a technique like Vipassana is to observe your thoughts and to not get involved in them. Celem, jeśli siedzi z techniką jak Vipassana jest obserwować swoje myśli i aby nie zaangażować się w nich. Let them move by like they're a cloud. Niech oni jak poruszać się przez chmury.

And so for me the most valuable part that I've noticed the effects of are: Before I meditate there may be some things I'm worried about, that I'm thinking about all the time. I tak dla mnie najbardziej wartościową część I Zauważyliśmy, że efekty są: Przed I medytować mogą istnieć pewne rzeczy Obawiam się, że myślę, że o wszystkich danym czasie. I'm pointlessly going from one possibility to another of what is going to happen if this doesn't happen, worrying about things. Jestem pointlessly się z jednej na drugą możliwość, co się stało, jeśli tak się nie stanie, martwiąc się o to. You sit down to meditate and let's say you're doing some sort of mantra based meditation for example, the thought comes into your mind of this thing you've been thinking about, but you bring your attention back to the mantra. Ci usiąść do medytacji i powiedzmy robisz pewnego rodzaju mantry medytacja opiera się na przykład, w myśl przychodzi do umysłu tego, co już było myśleć o, ale wprowadzają swoje uwagi powrót do mantry. Or with some form of Vipassana you bring your attention back to a body part or just observe the thought but don't jump to the next thought. Albo z jakiejś formy Vipassana sobie przywieźć z powrotem swoje uwagi do części ciała lub obserwowanie myśli, ale nie przejść do następnej myśli. And what happens is, in that one moment of where you made that decision, though the thought exists I'm bringing my attention back to the mantra. I co się dzieje jest, że w jednej chwili, gdzie dokonane tej decyzji, choć myśli istnieje mam attention wnoszenia mój powrót do mantry. It's like you've untied the rope that you're connecting to. It's like Ciebie niewiązana liny, że masz połączenie. One second you were tied to building and the next you untied the rope and you were walking away. Jedną sekundę byli związani z budynku obok ciebie i uwolniła liny i jesteś daleko walking.

And so in a situation like that where something has been bothering me, I sit down with meditation and the same thoughts come up; I continually apply the technique of centring my brain, doing the technique of the meditation. I tak jak w sytuacji, że jeżeli coś zostało kłopotać mi usiąść z medytacją i tym samym myśli wstąpić; I ciągle stosują techniki centrowania mój mózg, robią z techniką medytacji. Coming out of it the same thoughts come into my brain and yet they don't produce the second or third thought. Coming out go tym samym wejść w moje myśli mózg i jeszcze ich nie produkują drugi lub trzeci myśli. I've established a disconnection between them and it's almost as if the thoughts are afraid of me instead of me being afraid of the thought. I już ustanowiła rozłączenia między nimi i to prawie tak, jakby myśli boją się do mnie zamiast mnie boi się myśli. You end up finding that the thought doesn't have the same power over you because in that one moment you disconnect with that thought the thought from your emotion. Razie kończy się ustaleniem, że myśli nie mają tę samą moc nad tobą, ponieważ w chwili, że jeden z was odłączyć myśli, że myśli od emocji. The thought occurred in your head but it didn't occur in an emotional state. Myśli pojawiły się w twojej głowie, ale nie występują w stan emocjonalny. It occurred when you were just applying the technique and the next thing you know the thought doesn't have as much power over you. Go, kiedy wystąpił były tylko stosując technikę i Następną rzeczą znasz myśli nie mają za dużo władzy nad wami.

To me it wouldn't matter if you were thinking the whole time when you were meditating. Dla mnie to nie przeszkadza, jeśli masz na myśli były cały czas, gdy byłeś medytacji. As long as you were making that effort to do what the technique consists of, you're doing something very powerful by not letting your whole inner mental rhythm be determined by your emotions and finding another focal point for yourself that has nothing to with anything emotional. Tak długo, jak było, że czyniąc wysiłki, aby czynić to, co składa się na technikę, robisz coś bardzo silny, nie informując całe wewnętrzne psychicznego rytm zostanie ustalona przez emocje i znalezieniu innego punktu kontaktowego dla siebie, że nie ma nic do rzeczy emocjonalne . It might be boring to some people, but that's the point of it. Być może być nudne dla niektórych osób, ale z tym punkcie go. To have a half hour of sever boredom is actually really valuable as you're not bored when you're worrying and being insecure; you're consumed by it. Aby mieć pół godziny sever nuda jest rzeczywiście bardzo cenne, jak nie masz, gdy jesteś znudzony i niepokojące jest niebezpieczny, to jest spożywane przez nią.

People with problems, their lives are really exciting. Ludzie z problemami, ich życiu jest naprawdę ekscytujące. People that create drama around themselves, their lives are really full of excitement all the time. Ludzie, które tworzą wokół siebie dramatu, ich życiu jest naprawdę pełnym atrakcji przez cały czas. That's not what I'm looking for in life. That's not what Szukam w życiu. You develop that relationship to what initially appears to be boredom, and then you see it was more like my emotions were addicted to fear, insecurity and worry, and you can gradually through that process learn to disconnect yourself (the parts of you that felt they needed to be scared or insecure or to find some sort of excitement). Pojawią się, że stosunek do tego, co początkowo wydaje się być nuda, a następnie widać było więcej jak moje emocje były uzależnionych od strachu, niepewności i obaw, i możesz stopniowo poprzez ten proces, aby dowiedzieć się rozłączyć się (w części poczułem, że one należy bać lub niebezpieczny lub znaleźć pewnego rodzaju podniecenie). By disconnecting your emotions from those thoughts you end up opening up room in yourself to find excitement in other areas, and more excitement from the places that can really do you some good like music or friends or books.' By odłącznikową swoje emocje od przemyśleń razie kończy się otwarcie pokoju w celu znalezienia sobie podniecenie w innych dziedzinach, a więcej ekscytacji z miejsc, które może naprawdę zrobić pewien dobry jak muzyka lub znajomych lub książki. "

The next part to come soon… Następna część to come soon ...

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D