Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

niedziela, 14 grudnia 2008

Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers. PART II

John Frusciante - Część 2

I talked to John about how music influences on one’s mind state: I mówił do Jana o tym, jak muzyka wpływa na stan umysłu się:

‘Everything that happens has a big influence on the state of mind. "Wszystko, co się dzieje, ma duży wpływ na stan umysłu. Our senses are constantly being bombarded with all kinds of things that are making a constant change to what goes on inside of us. Nasze zmysły są stale bombardowani wszelkiego rodzaju rzeczy, które czynią stałe zmiany, co się dzieje wewnątrz nas. We have so many tendencies that have been put in place by things that have happened to us in life, and everything that happens to us to some degree affects our tendencies in the future and affects our state of mind. Mamy tak wiele tendencji, które zostały wprowadzone przez rzeczy, które stało się dla nas w życiu, i wszystko, co dzieje się z nami w pewnym stopniu wpływa na nasze tendencje w przyszłości i wpływa na nasz stan ducha. To me what I’m noticing more with music- that separates it from incidents that happen- that change somebody’s state of mind, is that it seems to come through another channel besides the five senses. Dla mnie to, co mam uwagę bardziej z muzyki, która oddziela je od zdarzeń, które stało-, że ktoś zmiana stanu umysłu, jest to, że wydaje się pochodzić poprzez inny kanał, oprócz pięciu zmysłów. When the music is being created, the ideas enter the musician from an unknown source, through a channel that there’s no medical term for, no biological term, no psychological term for. Gdy muzyka jest tworzony, pomysły wprowadzić muzyk z nieznanego źródła, poprzez kanał, że nie ma medycznych termin, nie pojęcie biologiczne, psychologiczne żaden termin. There’s some channel that the ideas come through and the sense of musical balance that the musician employs in order to organise the ideas. Istnieje kilka kanałów, że pomysły są za pośrednictwem oraz poczucie równowagi, że musical muzyka zatrudnia w celu zorganizowania pomysłów. That’s also something that there’s also no word for. To coś również, że istnieje również żadne słowo dla. It’s all the unknown, and a person that has a good sense of musical organisation has no idea where that sense came from. It's all nieznane, a osoba, która ma dobre poczucie muzycznego organizacji nie ma pojęcia, gdzie poczucie, że pochodziła z. Partially it may come from loving and listening to music and really appreciating the balance and organisation of music that’s so cosmic, but there’sa lot of people who appreciate it that don’t have a sense of it, of how to manipulate that organisation, how to take control of it. Częściowo może on pochodzić z kochający i słuchania muzyki i naprawdę ceniących równowagę i organizacji muzyki, że tak kosmiczne, ale istnieje sporo ludzi, którzy docenią, że nie mają poczucia to, w jaki sposób manipulować, że organizacji, jak przejąć kontrolę nad go.

I would say that in the creation of music, where the ideas are coming from- why one idea means a great deal to me and another idea means nothing to me- and that there’s some sort of mental criteria to distinguish between these two things; it’s not something that anybody has grasped in any way. Chciałbym powiedzieć, że w tworzeniu muzyki, w którym idee pochodzą-dlaczego Jedną z koncepcji oznacza wiele dla mnie i oznacza nic innego pomysłu do mnie i że istnieje pewien rodzaj psychicznego kryteria rozróżnienia tych dwóch rzeczy ; Nie jest coś, co ktoś ma w jakiś sposób skorzystać. And then in the reception of music, I don’t believe it’s just the notes, chords or melodies in themselves (although there’sa lot to ponder just in those- why they affect people in the way they do). A następnie w odbiorze muzykę, nie sądzę, it's just not, akordy melodii lub same w sobie (choć istnieje wiele, aby rozważać tylko w tych, dla których-wpływają na ludzi w sposób robią). I also think that what’s underestimated when people are judging music is that you are hearing the intention of the composer or musician or the band or whatever. Sądzę również, że podczas niedoszacowany, co ludzie są oceny muzyki jest, że jesteś zapoznaniu się z zamiarem kompozytora lub muzyka lub zespołu lub bez. I believe that there’sa sort of 6th sense when we’re hearing music and some people have this. Wierzę, że istnieje rodzaj 6-ty sens, gdy jesteśmy wysłuchaniu muzyki i niektórzy ludzie mają tego. For some people this sense is clearer than for others. Dla niektórych ludzi tym sensie jest bardziej niż dla innych.

You can hear when someone is doing something for reasons such as personal gain or ego gratification, and when the intention is to purely explore this wondrous thing which is the nature of music as it’s presented to us by the laws of the cosmos. Można usłyszeć, gdy ktoś robi coś z powodów osobistych, takich jak ja lub wynagrodzenie, a gdy intencją jest wyłącznie do zbadania tej rzeczy, która jest cudowny charakter muzyki, jak jest to przedstawione nam przez prawo kosmosu. If you put some crap, some commercial band who’s only doing it because it’s how they make their living and they get a certain amount of ego gratification from it- if that same band played a Fugazi song, it wouldn’t mean the same thing as what it means to somebody who needs to hear Fugazi to feel good. Jeśli wstawisz kilka crap, niektóre pasma komercyjnych, którzy robią tylko dlatego, że w jaki sposób ich życia i oni otrzymać pewną ilość ego satysfakcja z niego-jeśli w tym samym paśmie odegrał Fugazi utworu, to nie oznacza, to samo, co, co to znaczy kogoś, kto potrzebuje usłyszeć Fugazi, aby czuć się dobrze. It’s not a matter of the song, it wouldn’t matter how well it was played; we’re hearing something behind the music. To nie sprawa tego utworu, to w jaki sposób sprawy nie było zagrał dobrze, jesteśmy za coś słuchu muzycznego. We hear the psychological state of the people who are playing or composing it, and I feel that something else comes through into the listener besides what’s apparent to the senses. Słyszymy psychologiczne stanu ludzi, którzy bawią się i komponowania go i czuję, że coś innego za pomocą przychodzi do słuchacza poza to, co jest oczywiste dla zmysłów. I feel really sure of that. Czuję się naprawdę pewny tego.

I really feel that when you’re talking about the reception or music or the creation of music- the most important parts of can’t be quantified or measured, and there’s no way to put your finger on them. I naprawdę uważasz, że jesteś, kiedy mówisz lub odbiór muzyki lub tworzenia muzyki najważniejszych części nie może być mierzony lub ilościowo, i nie ma sposobu, aby umieścić na nich palcem. I feel like it’s that way with love and to any person who has a special thing; if there’sa guy obsessed with mechanics or if there’sa guy obsessed with plants or something. I feel like it's ten sposób z miłości i do osoby, która ma szczególne rzeczy, jeżeli istnieje facet obsesję na mechanika lub w przypadku faceta obsesję na rośliny lub coś. These things produce an excitement in people that can’t be measured by just the virtues of the subject themselves. Te rzeczy opracowuje podniecenie u osób, które nie mogą być mierzone tylko cnót przedmiotu siebie. There’s some sort of connection between that persons soul and whatever that thing is that they really love, and it seems like music has this direct connection to excite a much larger group of people than most isolated subjects. Istnieje jakiś związek między duszą i że osoby, które niezależnie od rzeczą jest to, że naprawdę kochać, i wydaje się, podobnie jak muzyka ma bezpośredniego związku z tym emocjonować się znacznie większą grupę osób niż najbardziej odizolowanych tematy. I think part of the reason for this has to with the fact- I think there are messages that are coming across in music. Myślę, że część z tego powodu musi z faktem-Myślę, że nie są to wiadomości, że w najbliższych całej muzyki. There are messages that music is conveying, there are truths about the nature of existence. Istnieją wiadomości, że muzyka jest przekazu, istnieją prawdy o naturze istnienia. In nature, you have your things like trees and flowers, grass, human beings and brains, water, and air. W przyrodzie, masz rzeczy, takich jak drzewa i kwiaty, trawy, i umysły ludzi, wody i powietrza. There are these other things that are part of the fabric of existence that exist- like for instance numbers exist as a part of nature regardless of whether there’s the human understanding of them. Istnieją te inne rzeczy, które są częścią struktury istnienia, że istnieją-jak na przykład numery istnieją jako część przyrody, niezależnie od tego, czy istnieje ludzkie zrozumienie ich.

In other words the human understanding of a number is more a symbol of the thing. Innymi słowy ludzkiego zrozumienia wielu jest symbolem rzeczy. We have no way to actually grasp numbers in of themselves, even thought they’re an inescapable part of existence. Nie mamy sposobu uchwycenia rzeczywistości numery w siebie, nawet myśli są one nieuniknionym jeden z część istnienia. With music you have mind boggling things going on with numbers. Z muzyką masz umysł boggling rzeczy się dzieje z numerami telefonów. The truth about numbers themselves is that they all exist as one thing together. Prawdy o sobie numerów jest, aby wszystkie one występują jako jednej rzeczy razem. They’re all dependant on one another. Oni wszyscy jesteśmy uzależnieni od siebie nawzajem. There’s no existence of 4 without the existence of 3. Nie ma istnienie 4 bez istnienia 3. There’s no 1 billion without the existence of 2 billion. There's no 1 mld bez istnienia w wysokości 2 mld. All numbers are interdependent on one another and need one another to exist, and so they are one thing. Wszystkie numery są wzajemnie na siebie i potrzebują siebie nawzajem do istnienia, a więc są one jedną rzeczą. But it’s the nature of the human mind to perceive these differences from one thing to the other. Ale charakter ludzkiego umysłu do postrzegania tych różnic od jednej rzeczy do drugiej. I don’t think that these differences exist not only with numbers, but I don’t think a tree is any different from a person- is any different from the air- is any different from the water. Nie sądzę, że te różnice istnieją nie tylko z numerów, ale nie sądzę, drzewo jest inne od osoby-jest inny od powietrza jest inny od wody. I think we’ve been blessed with this psychological ability to be able to differentiate between one thing and the other. Myślę, że nam błogosławił z tej zdolności psychologiczne, aby móc dokonać rozróżnienia między jedną rzeczą i innych. It’s all existing in harmony with one another. It's all istniejących w harmonii ze sobą. To me it expresses that no one thing is different from anything else. Dla mnie ona nie wyraża, że jedna rzecz jest inna niż cokolwiek innego. With numbers, every one absolutely needs the other one to exist, and so- are all one number. Z numerów, każdy absolutnie potrzebuje drugiej istnieją, i tak są jedną cyfrę. Or you could say numbers are all one thing.’ Można powiedzieć, numery są wszystkie jednej rzeczy. "

The next part to come soon… Następna część to come soon ...

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D