Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

niedziela, 14 grudnia 2008

Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers.

Muzyka i zdrowia psychicznego.

Red Hot Chili Peppers - John Frusciante

There is a level of understanding that comes with an ability to look inwards. Istnieje pewien poziom zrozumienia, że pochodzi z umiejętności poszukiwania wewnątrz. Realisations come from the awareness of internal conflict and bringing unconscious thoughts into the conscious, which in turn awakens the mind and changes our perspective on life. Realizacje pochodzą z wewnętrznych konfliktów świadomości i nieświadomych myśli wprowadzenie do świadomego, co z kolei budzi umysł i zmiany naszego spojrzenia na życie. Along with his work in the Red Hot Chili Peppers, John Frusciante also has a successful music career in his own right. Wraz z jego pracą w Red Hot Chili Peppers, John Frusciante również udanej muzyki karier we własnym prawo. His life is based around the creation of music with an extensive back catalogue of solo releases. Jego życie opiera się na tworzeniu muzyki z tyłu rozległy katalog solo wydaniach. John is a man who actively explores looking inward, observing thoughts, and letting go. John jest człowiekiem, który aktywnie poszukuje bada wewnętrznych, obserwując myśli, a Letting Go. He states that there are some key aspects that maintain a healthy mind-state: meditating, reading, writing, and music. On stwierdza, że istnieje kilka kluczowych aspektów, które utrzymują zdrowe stan umysłu: medytacji, czytania, pisania i muzyki.

I spoke to John about these elements and how music can bring a whole host of benefits to our mental health and well being. I mówił do Jana na temat tych elementów iw jaki sposób muzyka może przynieść całość mnóstwo korzyści dla naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. I asked John firstly about writing thoughts down: Zapytałem John najpierw myśli o piśmie dół:

'It's been really good for me. "To był naprawdę dobry dla mnie. I think it's being able to see the mind from an exterior position. Myślę, że to jest w stanie zobaczyć umysłu z zewnątrz stanowiska. It's another one of the issues that come up especially with people who have mental imbalances: that you're trapped in your mind; there's no escape. Jest jedną z kwestii, które pojawią się przede wszystkim z ludzi, którzy psychiczne nierównowagi: że jesteś w pułapce umysłu, nie ma ucieczki. It's like being imprisoned. To jak jest uwięziony. You're inside yourself, you're inside your body, your thoughts are inside your mind- you can't escape. Jesteś wewnątrz siebie, jesteś wewnątrz ciała, Twoje myśli są wewnątrz umysłu-nie można uciec. Your thoughts aren't just moving along in some kind of cosmic orbit, they're determined by your surroundings and your conditioning. Twoje myśli są nie tylko w ruchu wzdłuż pewnego rodzaju kosmicznego orbicie, są one ustalane przez swoje otoczenie i klimatyzacji. The realisation of the inability to escape from it, not being able to step out of your mind- the more you think about it, the more overwhelming it can become- especially when you're not happy with the thoughts that are in your mind, you're not happy with your surroundings, and you're not happy with the way people have treated you. Do realizacji jego niezdolność do ucieczki z niego, nie będąc w stanie krok obecnie umysłu-im więcej o tym myślisz, tym bardziej może stać się przeważającą-zwłaszcza, gdy nie jest zadowolony z myśli, że są w Twoich myślach, nie jesteś zadowolony z Twojej okolicy, a ty nie jesteś zadowolony ze sposobu ludzi traktuje cię.

The thought that you can't escape from within yourself is really terrifying. Myśl, że nie można uciec z siebie jest naprawdę straszne. To be able to examine your thoughts when you write them down is really illuminating because you can read them back to yourself 5 minutes later, and have a completely different reaction to it than you had when you were thinking the thought. Aby móc zbadać swoje myśli podczas zapisywania ich w dół jest naprawdę świetlnej, ponieważ można czytać je z powrotem do siebie 5 minut później, i mają zupełnie inną reakcję niż do niej trzeba było, kiedy były myślenia myśli. It becomes much easier at that moment to look at what you've written and say: 'well that's true from one angle but I can also see it from this position.' Staje się znacznie łatwiejsze, że na chwilę spojrzeć na to, co napisane przez Ciebie i powiedzieć: "dobrze, że prawda z jednego kąta, ale mogę też zobaczyć go z tego stanowiska." Your emotions are directly tied to your thoughts and you had no ability to be able separate them. Twoje emocje są bezpośrednio związani z Twojej myśli i nie miał możliwości, aby można było je rozdzielić. Then you read it a couple of days later and you're in a different mood, and by looking at it from this exterior position you're able to mentally put it in it's place in a clearer way. Następnie należy przeczytać go kilka dni później i jesteś w innym nastroju, a patrząc na to z tej pozycji zewnątrz jesteś w stanie psychicznie umieścić go na miejsce w jaśniejszy sposób. By the brain taking in those same thoughts but in a completely different emotional context, you're able to establish some sort of separation between your thoughts and your emotions; which if you don't ever write anything down and don't ever look at yourself from the outside, you're incapable of doing. Przez mózg, biorąc w tych samych myśli, ale w zupełnie inny kontekst emocjonalny, jesteś w stanie ustalić pewnego rodzaju oddzielenie swoje myśli i emocje, które, jeśli nie kiedykolwiek napisać coś w dół i nigdy nie patrzeć na sobie z zewnątrz, jesteś niezdolny do robisz.
I tak już rozwiązano wiele problemów z mojego dzieciństwa piśmie-strona po stronie, kiedy wszystko było maksymalnie revved o nich. By writing about them and reading them back to myself, somehow in that process I accomplished a lot of the same things that could potentially be accomplished by going to a therapist every week for years. Poprzez pisanie o nich i czytanie ich z powrotem do siebie, jakby w tym procesie I wiele dokonywane te same rzeczy, które mogą być osiągnięte przez udający się do terapeuty co tydzień przez lata. I found it within myself to forgive people that I'd always resented, I'd always felt like a victim because of, and through writing them down I was able to see the balance of it all, and to not blame that person for their own actions but to realise that the way they treat people is the result of the way people treated them. Znalazłem go w sobie przebaczać ludziom, że będę zawsze resented, będę zawsze poczułem się jak ofiara powodu, a także poprzez pisanie je byłem w stanie sprawdzić saldo to wszystko, i nie winić, że osoby, dla ich własnych działań, ale zdaje sobie sprawę, że sposób w jaki traktują ludzi jest wynikiem sposobu, w jaki ludzie je traktować. There's no more point in being resentful of another person for something they've done then there is of being resentful of life itself- which to me doesn't really make any sense. Nie ma więcej pkt w ich urażony innej osoby do zrobienia czegoś one już wtedy nie ma się urażony życia sama, która do mnie naprawdę nie wnosi żadnych sensie. The brain that's making that statement 'I resent life itself' is only here by virtue of that brain, so who's the 'I' talking? Mózgu, że jest uczynienie oświadczenie, że "Ja oburzać życia" jest tu tylko ze względu, że mózg, więc kto jest "I" rozmawia? The 'I' talking is nature itself. W "I" jest naturę samego mówienia. If you're attaching importance to the opinion that life is f****d, you're automatically giving credence to life because life is the thing that's talking and saying what you think. Jeśli podłączanie wagę do opinii, że życie jest f **** d, jesteś automatycznie dając zaufania do życia, ponieważ życie jest rzeczą, że na powiedzenie tego, co mówisz i myślisz. Something's built into our characters, we all think a lot of what we ourselves think! Coś jest wbudowana w nasze znaki, my wszyscy dużo myśleć o tym, co sami myśleć! Each person thinks their opinions are very true and valid. Każda osoba uważa, że ich opinie są bardzo prawdziwe i aktualne. It's a built-in thing of our character. Jest to wbudowana rzecz naszego charakteru. But I think to do that with your thoughts is really important [to write them down]. Ale myślę, że nie z myśli jest bardzo ważne [aby napisać je w dół]. It's really bad to get lost inside yourself.' It's really bad zgubic wewnątrz siebie. "

I spoke to John about being trapped in a distorted headspace with thoughts spinning around… I mówił do Jana temat uwięzienia w zniekształcony headspace z myśli przędzenia około ...

'It's a really interesting tendency on the part of people- is that they like being twisted. "To naprawdę interesujące tendencja ze strony ludzi jest to, że jak są skręcone. There's a part of you that becomes comfortable there and you don't wanna be released. There's a część z Was, że nie staje się wygodne i nie chcesz być zwolnione. I get like that when I'm in a bad mood about something and somebody tries to cheer me up, but I don't want them to cheer me up. Jak mogę uzyskać, że kiedy jestem w złym nastroju o coś i ktoś próbuje mnie dopingować, ale nie chcę ich dopingować mnie. It's like I'm happier being miserable than I am being happy. To jak mam być szczęśliwsi niż ja marny jest szczęśliwy. There are certain situations where somebody who would rather stay in their misery might be superior in their relationship to life than somebody who's constantly trying to maintain a position of happiness- in that, there could potentially be a kind of emptiness. Istnieją pewne sytuacje, w których raczej kogoś, kto płaci za pobyt w nędzy może być przełożonego w stosunku do ich życia, niż kogoś, kto nieustannie stara się utrzymać pozycję w szczęściu, że nie mogą potencjalnie zawierać rodzaj pustki. Sometimes people who go through life sad are some of the deepest people. Czasami ludzie, którzy udają się przez całe życie smutne są jednymi z najgłębszych ludzi.

I can't imagine it [writing] not being good for anybody. Nie mogę sobie wyobrazić go [pisanie] nie jest dobre dla nikogo. I used to be superstitious about writing down my thoughts, I only would write down poetry. Kiedyś być przesądny o pisanie moje myśli, ja tylko to zapisz poezji. When I started writing down ordinary thoughts, I couldn't believe what a difference it made. Kiedy zacząłem zapisaniem zwykłych myśli, nie mogłem uwierzyć co za różnica ona dokonana. Sometimes you might write the same thing all the time 'I'm so sad, I'm so miserable…' I've written those same entries in my notebook so many times- the same exact words. Czasami możesz napisać to samo cały czas "Ja jestem tak smutny, ja jestem tak nieszczęśliwy ..." zostały napisane te same wpisy w moim notebooku-tak wiele razy te same słowa dokładna. There's a feeling of getting it out. Istnieje poczucie zdobywania go. There are times when just the act of writing it itself ends up bringing you to a new perspective. Są chwile, kiedy tylko czynność pisania samo kończy dostosowanie do nowej perspektywy. Sometimes it's not even reading it back; as you're writing it the train of thought is different as it's more moderated. Czasami nie jest nawet czytanie go z powrotem, jak masz ją na piśmie myślenia jest inna, gdyż więcej moderowane. When you're thinking things, your thoughts have the ability to go at this incredibly fast pace, much faster than we speak or can write, so sometimes the process of writing is also a process of slowing down the thought stream to where you're thinking at a slower pace. Gdy masz na myśli rzeczy, twoje myśli mają możliwość, aby przejść na tym niewiarygodnie szybkim tempie, znacznie szybciej niż mówimy lub można pisać, więc czasami proces pisania jest także spowolnienie procesu strumieniem myśli, gdzie jesteś Myślenie w wolniejszym tempie. 'You come to conclusions by thinking slower that you could never come to when you're thinking faster.' "Ty się do wniosków o wolniejsze myślenie, że może nigdy nie dojść do kiedy masz na myśli szybciej".

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D