Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

czwartek, 25 grudnia 2008

Total Guitar, lipiec 2006 wywiadW pierwszym z dwóch specjalnych części wywiadu, John Frusciante omówiono Hendrix, narkotyki, Ricky Gervais, medytacji i dlaczego on spadł w miłości z gitara Solos ponownie.

Words: Phil Ascott.
Słowa: Phil Ascott.
Portrety: Ross Halfin

"Ograniczeniami przyszłość. Delays are expected.” It’s 3.18pm on Good Friday and, from the passenger seat of our car TG is surveying the endless stream of stationary vehicles snaking their way into the distance. Opóźnienia są spodziewane. "It's 3.18pm w Wielki Piątek, a od siedzenia pasażera naszego samochodu TG jest niekończącym się strumieniu analizującym stacjonarnych pojazdów snaking ich sposób na odległość. We’re braving the M6 motorway, heading north for Easter sojourn with the in laws. Dokładamy wszelkich starań, braving na autostradzie M6, na północ do pozycji Wielkanoc pobyt w z prawem. It’sa laborious process at the best of times (we’re referring of course to driving up the M6, not visiting the in laws), but this time the holiday traffic combined with a full premiership football schedule, has turned one of Britain’s longest car parks. Jest to pracochłonny proces w najlepszych czasach (my oczywiście odnoszące się do jazdy M6, nie odwiedzając w ustawach), ale tym razem święto ruchu w połączeniu z harmonogramem w piłce nożnej Premiership pełne, uczyniła jednym z Wielkiej Brytanii " s najdłuższy parkingi. The sound of our mobile phone ringing briefly distracts us from the tedium of tarmac. Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego naszych krótko rozprasza nas od Tarmac nuda. Scrabbling around, TG locates our vibrating friend and notes a mystery London number is on the line: Scrabbling okolice, TG lokalizuje naszego przyjaciela i wibracji zauważa tajemnica Londyn numer znajduje się na linii:
“Hello?” "Halo?"
“Hi it’s John Frusciante here.” "Hi John Frusciante to tutaj."
“Oh, er, Hi John….” "Oh, er, Hi John ...".

Rewind 24 godzin, i czekamy w pokoju 105 na światowej sławy Claridge Hotel, ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel w samym sercu London's West End. The hotel room is the epitome of glamour: spacious, decked out with antique Art Deco furniture with copious bowl of fresh exotic fruits dotted around and a bathroom so long you could hold a bowls tournament in it. W pokoju hotelowym jest w typowy urok: przestronne, ozdobiona się z antycznych mebli Art Deco z dużą miskę świeżych owoców egzotycznych dotted około łazienką i tak długo można zorganizować turniej w kręgle to. John Frusciante is fashionably late. John Frusciante jest elegancko późno. Our allotted hour’s interview was due to start at 1pm but John is still upstairs wharfing down his breakfast, so we recline on an opulent chaise longe, grab a grape and wait. Nasze przydzielone godziny wywiad został ze względu na rozpoczęcie w 1pm, ale John jest wciąż na górze wharfing swoje śniadanie, więc leżeć na bogaty karetka długo, złapał winogron i czekać. 10 minutes later Frusciante appears shuffles slightly awkwardly across the room and greets us warmly. 10 minut później Frusciante wydaje się nieco niezgrabnie Shuffles całym pokoju i wita nas serdecznie. His long unkempt hair, unshaven, rugged features and simple jeans, t-shirt and lumber shirt attire seems out of place in these sumptuous surroundings. Jego długie włosy rozczochrany, zarośnięty, surowa i funkcje proste dżinsy, t-shirt i koszula Graty strój wydaje obecnie miejsce w tych okolicach przepyszny. With his tattoos and heavily scarred arms hidden from view, he looks unremarkable – seemingly more likely to produce a Big Issue from up his sleeve than the kind of diamond encrusted watch he could so easily afford – yet perversely, Frusciante is perhaps the most remarkable guitarist Total Guitar has ever met. Z jego tatuaże i mocno ukryte z bliznami broni zdaniem wygląda on unremarkable - wydawałoby się bardziej prawdopodobne, aby stworzyć Big Issue z jego rękawa od rodzaju diament encrusted zegarek mógł tak łatwo dają - jeszcze perversely, Frusciante jest być może najbardziej zadziwiające gitarzysta Total Guitar nigdy spełnione.
His incredible life story to date has been told often, but bears repeating. Jego niesamowita opowieść jest jak dotąd powiedziano często, ale nosi je powtarzać. A prodigious young musician, he joined the Red Hot Chili Peppers aged just 18 years old and his impact on the band was immediate. A cudowny młody muzyk, wstąpił do Red Hot Chili Peppers w wieku zaledwie 18 lat i jego wpływ na zespół była natychmiastowa. As the creative force behind 1991’s brilliant Blood Sugar Sex Magik album, Frusciante transformed the band from slightly embarrassing sex obsessed funk- metallers to global rock giants in three short years. Jako twórcze życie za 1991's brilliant Blood Sugar Sex Magik albumu, Frusciante przekształcona w paśmie od płci nieco krępujące obsesję funk-rock metallers do światowych gigantów w trzech krótkich lat. Then at the height of their popularity he quit the band in a haze of heroin. Następnie na wysokości ich popularność on zamknąć w paśmie Haze heroiny. Drugs were to rule his life for the next five years, first heroin, then crack cocaine. Narkotyki były regułą jego życia na najbliższe pięć lat, pierwszy heroiny, a potem crack. As Frusciante battled with the “beings of higher intelligence” or “spirits” he’d had in his head since childhood, he lost his teeth, his skin (the burns on his arms a consequence of setting fire to himself while freebasing) his house (burnt down) and by overdosing regularly almost his life. Frusciante, jak walczył z "ludźmi z wyższą inteligencję" lub "spirytus" miał on ma w głowie od dzieciństwa, utraty jego zębów, jego skórę (na oparzenia na ramionach konsekwencją ustawienie ogień do siebie, podczas gdy freebasing) swego domu (spłonął) i przez przedawkowanie regularnie niemal swoje życie.
With the Chilis floundering after and unsuccessful phase with Dave Navarro on guitar, it was bassist Flea who was instrumental in bringing Frusciante out of his addiction and back into the band. Z Chilis floundering i po nieudanej fazie z Dave Navarro na gitarze, był basistą Pchły który przyczynił się do wprowadzenia Frusciante z nałogiem i jego powrót do zespołu. His reinstatement once again bore immediate fruits. Jego przywrócenie znowu urodziła natychmiastowe owoce. The banks next studio album Californication, sold 15 million copies, while an astonishing one in 35 UK households own a copy of 2002’s By The Way. Banki następne album studyjny Californication, 15 milionów sprzedanych egzemplarzy, natomiast zadziwia jeden w Wielkiej Brytanii 35 gospodarstwa domowe z własnej kopii w 2002 r. By the way.
But its not just Frusciante’s musical Midas touch that’s remarkable. Ale jej nie tylko Frusciante muzyczne Midas touch to zadziwiające. He’sa fascinating man to spend time with. He'sa fascynujący człowiek, aby spędzić czas z. Despite the scheduled one-hour slot, the enigmatic guitarist eventually spends nearly three hours in our company and rarely have we encountered a guitarist so deeply studied, progressive and passionate about his art. Pomimo zaplanowano jedną godzinę gniazda, tajemniczych gitarzysta spędza w końcu prawie trzy godziny w naszej firmie i rzadko mamy napotkał gitarzysta tak badany głęboko, progressive i pasji na temat jego sztuki. Every facet of his existence is channelled towards his music: whether its an in-depth study of every form of composition from classical to the electronic avant-garde, dissecting pioneering, foreign cinema and British comedy, or practising Buddhist meditation, a technique that has replaced drug intake as the guiding force in Frusciante’s life. Każdy aspekt jego istnienia jest skierowane w kierunku jego muzykę: czy jego dogłębnej analizy wszystkich postaci z klasycznego składu do elektronicznej awangardy, dissecting pionierskiej, kino i zagranicznych brytyjskich komedii, lub praktykujący Buddysta medytacji, techniką, która ma zastępuje leku jako przewodniego w życie Frusciante życia.
Often his conversation has convoluted as he grapples for the ideal words to explain his complex creations and persona, yet it is clear Frusciante is deeply intelligent; a pioneering perfectionist who functions on a level most musicians aspire to yet few achieve. Jego rozmowy często jest zwinięty jak on grapples idealne dla słowa wyjaśnienia złożone jego twórczości i osoby, ale jasne jest, Frusciante jest głęboko inteligentny; pionierską perfectionist którzy funkcji na poziomie większości muzyków dążą do osiągnięcia jeszcze kilka. A perfectionism that leads him to interrupt TG’S journey to clarify some of the finer points of our previous day’s conversation, and what led him to the sonic heights that dominate the Red Hot Chili Pepper’s monster, new double album, Stadium Arcadium. A perfectionism, który prowadzi go do przerwania TG's Journey aby wyjaśnić niektóre z uroków naszego poprzedniego dnia rozmowy, i to, co doprowadziło go do wysokości sonic, że dominują Red Hot Chili Pepper's Monster, double nowy album Stadium Arcadium.

więcej przeczytasz na rewelacyjnej stronie o Frusciante : INVISIBLE MOVEMENT

2 komentarze:

 1. wydaje mi sie ze tu jest to samo tylko przetłumaczone http://www.magazyngitarzysta.pl/archiwum/panteon_pdf/78_2006_40_43.pdf i druga część: http://www.magazyngitarzysta.pl/archiwum/panteon_pdf/9_2006_36_38.pdf
  pozdro :)

  OdpowiedzUsuń
 2. tak to jest to,
  niestety nie otwiera mi się podany przez ciebie link :(

  dotarłam tylko do spisu treści archiwum...

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D