Skoro już tu jesteś i czytasz to zostaw po sobie jakiś znak!
Komentarze jak wszędzie tak i tu są mile widziane !!!

niedziela, 28 grudnia 2008

John na urodzinach Clinton'a

,22 july 2008
George Clinton proved you don’t have to be young to have fun in Hollywood. The Parliament-Funkadelic legend celebrated 67 colorful years on Planet Funk at Zune in L.A. with a bevy of babes in the house and celebrity well-wishers, including Sly Stone, Red Hot Chili Peppers‘ John Frusciante, Lili Hayden and others.

czwartek, 25 grudnia 2008

Total Guitar, lipiec 2006 FOTO
Total Guitar, lipiec 2006 wywiadW pierwszym z dwóch specjalnych części wywiadu, John Frusciante omówiono Hendrix, narkotyki, Ricky Gervais, medytacji i dlaczego on spadł w miłości z gitara Solos ponownie.

Words: Phil Ascott.
Słowa: Phil Ascott.
Portrety: Ross Halfin

"Ograniczeniami przyszłość. Delays are expected.” It’s 3.18pm on Good Friday and, from the passenger seat of our car TG is surveying the endless stream of stationary vehicles snaking their way into the distance. Opóźnienia są spodziewane. "It's 3.18pm w Wielki Piątek, a od siedzenia pasażera naszego samochodu TG jest niekończącym się strumieniu analizującym stacjonarnych pojazdów snaking ich sposób na odległość. We’re braving the M6 motorway, heading north for Easter sojourn with the in laws. Dokładamy wszelkich starań, braving na autostradzie M6, na północ do pozycji Wielkanoc pobyt w z prawem. It’sa laborious process at the best of times (we’re referring of course to driving up the M6, not visiting the in laws), but this time the holiday traffic combined with a full premiership football schedule, has turned one of Britain’s longest car parks. Jest to pracochłonny proces w najlepszych czasach (my oczywiście odnoszące się do jazdy M6, nie odwiedzając w ustawach), ale tym razem święto ruchu w połączeniu z harmonogramem w piłce nożnej Premiership pełne, uczyniła jednym z Wielkiej Brytanii " s najdłuższy parkingi. The sound of our mobile phone ringing briefly distracts us from the tedium of tarmac. Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego naszych krótko rozprasza nas od Tarmac nuda. Scrabbling around, TG locates our vibrating friend and notes a mystery London number is on the line: Scrabbling okolice, TG lokalizuje naszego przyjaciela i wibracji zauważa tajemnica Londyn numer znajduje się na linii:
“Hello?” "Halo?"
“Hi it’s John Frusciante here.” "Hi John Frusciante to tutaj."
“Oh, er, Hi John….” "Oh, er, Hi John ...".

Rewind 24 godzin, i czekamy w pokoju 105 na światowej sławy Claridge Hotel, ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel w samym sercu London's West End. The hotel room is the epitome of glamour: spacious, decked out with antique Art Deco furniture with copious bowl of fresh exotic fruits dotted around and a bathroom so long you could hold a bowls tournament in it. W pokoju hotelowym jest w typowy urok: przestronne, ozdobiona się z antycznych mebli Art Deco z dużą miskę świeżych owoców egzotycznych dotted około łazienką i tak długo można zorganizować turniej w kręgle to. John Frusciante is fashionably late. John Frusciante jest elegancko późno. Our allotted hour’s interview was due to start at 1pm but John is still upstairs wharfing down his breakfast, so we recline on an opulent chaise longe, grab a grape and wait. Nasze przydzielone godziny wywiad został ze względu na rozpoczęcie w 1pm, ale John jest wciąż na górze wharfing swoje śniadanie, więc leżeć na bogaty karetka długo, złapał winogron i czekać. 10 minutes later Frusciante appears shuffles slightly awkwardly across the room and greets us warmly. 10 minut później Frusciante wydaje się nieco niezgrabnie Shuffles całym pokoju i wita nas serdecznie. His long unkempt hair, unshaven, rugged features and simple jeans, t-shirt and lumber shirt attire seems out of place in these sumptuous surroundings. Jego długie włosy rozczochrany, zarośnięty, surowa i funkcje proste dżinsy, t-shirt i koszula Graty strój wydaje obecnie miejsce w tych okolicach przepyszny. With his tattoos and heavily scarred arms hidden from view, he looks unremarkable – seemingly more likely to produce a Big Issue from up his sleeve than the kind of diamond encrusted watch he could so easily afford – yet perversely, Frusciante is perhaps the most remarkable guitarist Total Guitar has ever met. Z jego tatuaże i mocno ukryte z bliznami broni zdaniem wygląda on unremarkable - wydawałoby się bardziej prawdopodobne, aby stworzyć Big Issue z jego rękawa od rodzaju diament encrusted zegarek mógł tak łatwo dają - jeszcze perversely, Frusciante jest być może najbardziej zadziwiające gitarzysta Total Guitar nigdy spełnione.
His incredible life story to date has been told often, but bears repeating. Jego niesamowita opowieść jest jak dotąd powiedziano często, ale nosi je powtarzać. A prodigious young musician, he joined the Red Hot Chili Peppers aged just 18 years old and his impact on the band was immediate. A cudowny młody muzyk, wstąpił do Red Hot Chili Peppers w wieku zaledwie 18 lat i jego wpływ na zespół była natychmiastowa. As the creative force behind 1991’s brilliant Blood Sugar Sex Magik album, Frusciante transformed the band from slightly embarrassing sex obsessed funk- metallers to global rock giants in three short years. Jako twórcze życie za 1991's brilliant Blood Sugar Sex Magik albumu, Frusciante przekształcona w paśmie od płci nieco krępujące obsesję funk-rock metallers do światowych gigantów w trzech krótkich lat. Then at the height of their popularity he quit the band in a haze of heroin. Następnie na wysokości ich popularność on zamknąć w paśmie Haze heroiny. Drugs were to rule his life for the next five years, first heroin, then crack cocaine. Narkotyki były regułą jego życia na najbliższe pięć lat, pierwszy heroiny, a potem crack. As Frusciante battled with the “beings of higher intelligence” or “spirits” he’d had in his head since childhood, he lost his teeth, his skin (the burns on his arms a consequence of setting fire to himself while freebasing) his house (burnt down) and by overdosing regularly almost his life. Frusciante, jak walczył z "ludźmi z wyższą inteligencję" lub "spirytus" miał on ma w głowie od dzieciństwa, utraty jego zębów, jego skórę (na oparzenia na ramionach konsekwencją ustawienie ogień do siebie, podczas gdy freebasing) swego domu (spłonął) i przez przedawkowanie regularnie niemal swoje życie.
With the Chilis floundering after and unsuccessful phase with Dave Navarro on guitar, it was bassist Flea who was instrumental in bringing Frusciante out of his addiction and back into the band. Z Chilis floundering i po nieudanej fazie z Dave Navarro na gitarze, był basistą Pchły który przyczynił się do wprowadzenia Frusciante z nałogiem i jego powrót do zespołu. His reinstatement once again bore immediate fruits. Jego przywrócenie znowu urodziła natychmiastowe owoce. The banks next studio album Californication, sold 15 million copies, while an astonishing one in 35 UK households own a copy of 2002’s By The Way. Banki następne album studyjny Californication, 15 milionów sprzedanych egzemplarzy, natomiast zadziwia jeden w Wielkiej Brytanii 35 gospodarstwa domowe z własnej kopii w 2002 r. By the way.
But its not just Frusciante’s musical Midas touch that’s remarkable. Ale jej nie tylko Frusciante muzyczne Midas touch to zadziwiające. He’sa fascinating man to spend time with. He'sa fascynujący człowiek, aby spędzić czas z. Despite the scheduled one-hour slot, the enigmatic guitarist eventually spends nearly three hours in our company and rarely have we encountered a guitarist so deeply studied, progressive and passionate about his art. Pomimo zaplanowano jedną godzinę gniazda, tajemniczych gitarzysta spędza w końcu prawie trzy godziny w naszej firmie i rzadko mamy napotkał gitarzysta tak badany głęboko, progressive i pasji na temat jego sztuki. Every facet of his existence is channelled towards his music: whether its an in-depth study of every form of composition from classical to the electronic avant-garde, dissecting pioneering, foreign cinema and British comedy, or practising Buddhist meditation, a technique that has replaced drug intake as the guiding force in Frusciante’s life. Każdy aspekt jego istnienia jest skierowane w kierunku jego muzykę: czy jego dogłębnej analizy wszystkich postaci z klasycznego składu do elektronicznej awangardy, dissecting pionierskiej, kino i zagranicznych brytyjskich komedii, lub praktykujący Buddysta medytacji, techniką, która ma zastępuje leku jako przewodniego w życie Frusciante życia.
Often his conversation has convoluted as he grapples for the ideal words to explain his complex creations and persona, yet it is clear Frusciante is deeply intelligent; a pioneering perfectionist who functions on a level most musicians aspire to yet few achieve. Jego rozmowy często jest zwinięty jak on grapples idealne dla słowa wyjaśnienia złożone jego twórczości i osoby, ale jasne jest, Frusciante jest głęboko inteligentny; pionierską perfectionist którzy funkcji na poziomie większości muzyków dążą do osiągnięcia jeszcze kilka. A perfectionism that leads him to interrupt TG’S journey to clarify some of the finer points of our previous day’s conversation, and what led him to the sonic heights that dominate the Red Hot Chili Pepper’s monster, new double album, Stadium Arcadium. A perfectionism, który prowadzi go do przerwania TG's Journey aby wyjaśnić niektóre z uroków naszego poprzedniego dnia rozmowy, i to, co doprowadziło go do wysokości sonic, że dominują Red Hot Chili Pepper's Monster, double nowy album Stadium Arcadium.

więcej przeczytasz na rewelacyjnej stronie o Frusciante : INVISIBLE MOVEMENT

środa, 24 grudnia 2008

Cigarettes & Frusciante

Jak myślicie, co pali Frusciante ?

Foto


favorite guitarist : John Frusciante


Got a question for your favorite guitarist? Let us be your go-between. The concept is easy--you submit your queries and we pass them on to some of the world's greatest guitarists. Only the sharpest and funniest questions will be used.

Email: Just send to dearguitarhero@guitarworld.com and put the guitarist's name in the subject line. Remember to include your name in the e-mail body, so you can get credited in the magazine, and impress and annoy your jealous friends!

If you want to send in your questions instead, here's the address:

Guitar World
Dear Guitar Hero
149 5th Ave, 9th FL
New York, NY 10010


wtorek, 23 grudnia 2008

Going Inside Frusciante: tekst, teledysk, foto


To Record Only Water for Ten Days utwory:
13luty2001
"Going Inside" - 3:36
"Someone's" - 1:52
"The First Season" - 4:14
"Wind Up Space" - 1:59
"Away & Anywhere" - 4:07
"Remain" - 3:57
"Fallout" - 2:11
"Ramparts" - 1:11
"With No One" - 3:32
"Murderers" - 2:41
"Invisible Movement" - 2:22
"Representing" - 1:46
"In Rime" - 2:13
"Saturation" - 3:03
"Moments Have You" - 3:29

Teledysk "Going Inside"tekst piosenki Going Inside - John Frusciante

Going Inside

You don't throw your life away
Going inside
You get to know who's watching you
And who besides you resides
In your body
Where you're slow
Where you go doesn't matter
Cuz there will come a time
When time goes out the window
And you'll learn to drive out of focus
I'm you and if anything unfolds
It's supposed to
You don't throw your time away sitting still
I'm in a chain of memories
It's my will
And I had to consult some figures of my past
And I know someone after me
Will go right back
I'm not telling a view
I've got this night to unglue
I moved this fight away
By doing things there's no reason to do

czwartek, 18 grudnia 2008

FOTO


Zadaj pytanie Fru ! YOUR QUESTIONS: For John Frusciante

Każdy z Was moze teraz zadać pytanie Johnowi !!!!

Szczegóły tutaj : MUSICRADAR

John Frusciante joined the Red Hot Chili Peppers in 1992 at the tender age of 18, but quit after the massive success of the Chili's Blood Sugar Sex Magik album. After a handful of solo recordings and a stint in a drug rehabilitation centre, Frusciante rejoined the band in 1999.

Fellow RHCP member and previous podcast star Chad Smith is often cited as one of the greatest drummers of modern times, and John Frusciante can claim a similar title for his guitar skills. That's an impressive double-award for one band.

Frusciante is currently holed-up putting the finishing touches to his latest album - The Empyrean, recorded with bassist Flea and ex-Smith Johnny Marr. Fortunately for us he's taking time out to answer a few questions later this week.

Your questions
To ask John Frusciante a question, simply add one to the comments below (you'll have to be registered and logged in to do so). We'll pick the best and ask them during the interview.
http://www.musicradar.com/news/guitars/your-questions-for-john-frusciante-187559

Dzięki Gravity

niedziela, 14 grudnia 2008

Wszystko o RED HOT CHILI PEPPERS

Nie ma lepszej i pełniejszej strony o Red Hot'ach !!!!!!

Koniecznie tu wejdźcie !!!!!!!


Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers. PART IIIJohn Frusciante - Część 3

I asked John to elaborate on his meditation practice: Zapytałem John do opracowania na jego medytacji praktyki:

'In your daily life, if you have a thought that's motivated through insecurity or fear, (or in a lot of cases garbage that your brain is manufacturing, that you find yourself caught up in) - it's the nature of our minds that once a thought arises, for that thought to become another and another, with our days going by with these trains of thought. "W swoim codziennym życiu, jeśli masz na myśli, że motywowane poprzez niepewność lub strach, (lub w wielu przypadkach śmieci, że Twój mózg jest wytwarzanie, że znajdujemy się w złowionych) - jest to rodzaj naszych umysłach, że raz w myśli wynika, że dla myśli się innym i innym, w naszych czasach się z tych pociągów przez myśli. These trains end up being interrupted by something circumstantial: You run into a person and start a new conversation and the thoughts go away for a second, or you sit in-front of a TV screen and that blocks the thoughts out. Tych pociągów kończy się przerywanych przez coś poszlak: pojawią się osoby i rozpocząć nową rozmowę i myśli odejść na drugą, albo siedzieć w przód ekranie telewizora i przemyślenia, że blokuje się. In your daily life you're usually consumed by these thoughts when there's no distractions. W swoim codziennym życiu masz zwykle spożywane przez te myśli, gdy nie ma rozpraszających uwagę. A lot of the time you're worried about whether this or that is gonna happen, or is this person mad at me, or am I not handsome enough, or am I not sexy enough or whatever it is. Dużo czasu jesteś zaniepokojony, czy ten, który jest lub będzie się zdarzyć, czy ta osoba jest wściekły na mnie, ani ja nie jestem na tyle przystojny, ani ja nie wystarczająco seksowny lub cokolwiek to jest. These kind of thoughts end up producing these really vast trains our brains are inescapable from, because the whole thing is being led by the emotions. Ten rodzaj myśli skończyć produkujących naprawdę ogromnej te pociągi są nasze umysły z nieuniknionym, ponieważ cała rzecz jest kierowany przez emocje. The thoughts and emotions are tied to one another. Myśli i emocje są przywiązane do siebie.

With meditation a lot of people have this misconception that the purpose is not to think anything, but to me the most valuable part of it is to establish a type of detachment from your thoughts, in which your emotions and thoughts are cut off from one another. Z medytacji wiele osób ma błędne przekonanie, że tego celu nie myśleć nic, ale dla mnie najcenniejszą częścią jest ustalenie rodzaju oderwaniem od myśli, w którym swoje emocje i myśli są odcięte od siebie . The purpose when you're sitting down with a technique like Vipassana is to observe your thoughts and to not get involved in them. Celem, jeśli siedzi z techniką jak Vipassana jest obserwować swoje myśli i aby nie zaangażować się w nich. Let them move by like they're a cloud. Niech oni jak poruszać się przez chmury.

And so for me the most valuable part that I've noticed the effects of are: Before I meditate there may be some things I'm worried about, that I'm thinking about all the time. I tak dla mnie najbardziej wartościową część I Zauważyliśmy, że efekty są: Przed I medytować mogą istnieć pewne rzeczy Obawiam się, że myślę, że o wszystkich danym czasie. I'm pointlessly going from one possibility to another of what is going to happen if this doesn't happen, worrying about things. Jestem pointlessly się z jednej na drugą możliwość, co się stało, jeśli tak się nie stanie, martwiąc się o to. You sit down to meditate and let's say you're doing some sort of mantra based meditation for example, the thought comes into your mind of this thing you've been thinking about, but you bring your attention back to the mantra. Ci usiąść do medytacji i powiedzmy robisz pewnego rodzaju mantry medytacja opiera się na przykład, w myśl przychodzi do umysłu tego, co już było myśleć o, ale wprowadzają swoje uwagi powrót do mantry. Or with some form of Vipassana you bring your attention back to a body part or just observe the thought but don't jump to the next thought. Albo z jakiejś formy Vipassana sobie przywieźć z powrotem swoje uwagi do części ciała lub obserwowanie myśli, ale nie przejść do następnej myśli. And what happens is, in that one moment of where you made that decision, though the thought exists I'm bringing my attention back to the mantra. I co się dzieje jest, że w jednej chwili, gdzie dokonane tej decyzji, choć myśli istnieje mam attention wnoszenia mój powrót do mantry. It's like you've untied the rope that you're connecting to. It's like Ciebie niewiązana liny, że masz połączenie. One second you were tied to building and the next you untied the rope and you were walking away. Jedną sekundę byli związani z budynku obok ciebie i uwolniła liny i jesteś daleko walking.

And so in a situation like that where something has been bothering me, I sit down with meditation and the same thoughts come up; I continually apply the technique of centring my brain, doing the technique of the meditation. I tak jak w sytuacji, że jeżeli coś zostało kłopotać mi usiąść z medytacją i tym samym myśli wstąpić; I ciągle stosują techniki centrowania mój mózg, robią z techniką medytacji. Coming out of it the same thoughts come into my brain and yet they don't produce the second or third thought. Coming out go tym samym wejść w moje myśli mózg i jeszcze ich nie produkują drugi lub trzeci myśli. I've established a disconnection between them and it's almost as if the thoughts are afraid of me instead of me being afraid of the thought. I już ustanowiła rozłączenia między nimi i to prawie tak, jakby myśli boją się do mnie zamiast mnie boi się myśli. You end up finding that the thought doesn't have the same power over you because in that one moment you disconnect with that thought the thought from your emotion. Razie kończy się ustaleniem, że myśli nie mają tę samą moc nad tobą, ponieważ w chwili, że jeden z was odłączyć myśli, że myśli od emocji. The thought occurred in your head but it didn't occur in an emotional state. Myśli pojawiły się w twojej głowie, ale nie występują w stan emocjonalny. It occurred when you were just applying the technique and the next thing you know the thought doesn't have as much power over you. Go, kiedy wystąpił były tylko stosując technikę i Następną rzeczą znasz myśli nie mają za dużo władzy nad wami.

To me it wouldn't matter if you were thinking the whole time when you were meditating. Dla mnie to nie przeszkadza, jeśli masz na myśli były cały czas, gdy byłeś medytacji. As long as you were making that effort to do what the technique consists of, you're doing something very powerful by not letting your whole inner mental rhythm be determined by your emotions and finding another focal point for yourself that has nothing to with anything emotional. Tak długo, jak było, że czyniąc wysiłki, aby czynić to, co składa się na technikę, robisz coś bardzo silny, nie informując całe wewnętrzne psychicznego rytm zostanie ustalona przez emocje i znalezieniu innego punktu kontaktowego dla siebie, że nie ma nic do rzeczy emocjonalne . It might be boring to some people, but that's the point of it. Być może być nudne dla niektórych osób, ale z tym punkcie go. To have a half hour of sever boredom is actually really valuable as you're not bored when you're worrying and being insecure; you're consumed by it. Aby mieć pół godziny sever nuda jest rzeczywiście bardzo cenne, jak nie masz, gdy jesteś znudzony i niepokojące jest niebezpieczny, to jest spożywane przez nią.

People with problems, their lives are really exciting. Ludzie z problemami, ich życiu jest naprawdę ekscytujące. People that create drama around themselves, their lives are really full of excitement all the time. Ludzie, które tworzą wokół siebie dramatu, ich życiu jest naprawdę pełnym atrakcji przez cały czas. That's not what I'm looking for in life. That's not what Szukam w życiu. You develop that relationship to what initially appears to be boredom, and then you see it was more like my emotions were addicted to fear, insecurity and worry, and you can gradually through that process learn to disconnect yourself (the parts of you that felt they needed to be scared or insecure or to find some sort of excitement). Pojawią się, że stosunek do tego, co początkowo wydaje się być nuda, a następnie widać było więcej jak moje emocje były uzależnionych od strachu, niepewności i obaw, i możesz stopniowo poprzez ten proces, aby dowiedzieć się rozłączyć się (w części poczułem, że one należy bać lub niebezpieczny lub znaleźć pewnego rodzaju podniecenie). By disconnecting your emotions from those thoughts you end up opening up room in yourself to find excitement in other areas, and more excitement from the places that can really do you some good like music or friends or books.' By odłącznikową swoje emocje od przemyśleń razie kończy się otwarcie pokoju w celu znalezienia sobie podniecenie w innych dziedzinach, a więcej ekscytacji z miejsc, które może naprawdę zrobić pewien dobry jak muzyka lub znajomych lub książki. "

The next part to come soon… Następna część to come soon ...

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers. PART II

John Frusciante - Część 2

I talked to John about how music influences on one’s mind state: I mówił do Jana o tym, jak muzyka wpływa na stan umysłu się:

‘Everything that happens has a big influence on the state of mind. "Wszystko, co się dzieje, ma duży wpływ na stan umysłu. Our senses are constantly being bombarded with all kinds of things that are making a constant change to what goes on inside of us. Nasze zmysły są stale bombardowani wszelkiego rodzaju rzeczy, które czynią stałe zmiany, co się dzieje wewnątrz nas. We have so many tendencies that have been put in place by things that have happened to us in life, and everything that happens to us to some degree affects our tendencies in the future and affects our state of mind. Mamy tak wiele tendencji, które zostały wprowadzone przez rzeczy, które stało się dla nas w życiu, i wszystko, co dzieje się z nami w pewnym stopniu wpływa na nasze tendencje w przyszłości i wpływa na nasz stan ducha. To me what I’m noticing more with music- that separates it from incidents that happen- that change somebody’s state of mind, is that it seems to come through another channel besides the five senses. Dla mnie to, co mam uwagę bardziej z muzyki, która oddziela je od zdarzeń, które stało-, że ktoś zmiana stanu umysłu, jest to, że wydaje się pochodzić poprzez inny kanał, oprócz pięciu zmysłów. When the music is being created, the ideas enter the musician from an unknown source, through a channel that there’s no medical term for, no biological term, no psychological term for. Gdy muzyka jest tworzony, pomysły wprowadzić muzyk z nieznanego źródła, poprzez kanał, że nie ma medycznych termin, nie pojęcie biologiczne, psychologiczne żaden termin. There’s some channel that the ideas come through and the sense of musical balance that the musician employs in order to organise the ideas. Istnieje kilka kanałów, że pomysły są za pośrednictwem oraz poczucie równowagi, że musical muzyka zatrudnia w celu zorganizowania pomysłów. That’s also something that there’s also no word for. To coś również, że istnieje również żadne słowo dla. It’s all the unknown, and a person that has a good sense of musical organisation has no idea where that sense came from. It's all nieznane, a osoba, która ma dobre poczucie muzycznego organizacji nie ma pojęcia, gdzie poczucie, że pochodziła z. Partially it may come from loving and listening to music and really appreciating the balance and organisation of music that’s so cosmic, but there’sa lot of people who appreciate it that don’t have a sense of it, of how to manipulate that organisation, how to take control of it. Częściowo może on pochodzić z kochający i słuchania muzyki i naprawdę ceniących równowagę i organizacji muzyki, że tak kosmiczne, ale istnieje sporo ludzi, którzy docenią, że nie mają poczucia to, w jaki sposób manipulować, że organizacji, jak przejąć kontrolę nad go.

I would say that in the creation of music, where the ideas are coming from- why one idea means a great deal to me and another idea means nothing to me- and that there’s some sort of mental criteria to distinguish between these two things; it’s not something that anybody has grasped in any way. Chciałbym powiedzieć, że w tworzeniu muzyki, w którym idee pochodzą-dlaczego Jedną z koncepcji oznacza wiele dla mnie i oznacza nic innego pomysłu do mnie i że istnieje pewien rodzaj psychicznego kryteria rozróżnienia tych dwóch rzeczy ; Nie jest coś, co ktoś ma w jakiś sposób skorzystać. And then in the reception of music, I don’t believe it’s just the notes, chords or melodies in themselves (although there’sa lot to ponder just in those- why they affect people in the way they do). A następnie w odbiorze muzykę, nie sądzę, it's just not, akordy melodii lub same w sobie (choć istnieje wiele, aby rozważać tylko w tych, dla których-wpływają na ludzi w sposób robią). I also think that what’s underestimated when people are judging music is that you are hearing the intention of the composer or musician or the band or whatever. Sądzę również, że podczas niedoszacowany, co ludzie są oceny muzyki jest, że jesteś zapoznaniu się z zamiarem kompozytora lub muzyka lub zespołu lub bez. I believe that there’sa sort of 6th sense when we’re hearing music and some people have this. Wierzę, że istnieje rodzaj 6-ty sens, gdy jesteśmy wysłuchaniu muzyki i niektórzy ludzie mają tego. For some people this sense is clearer than for others. Dla niektórych ludzi tym sensie jest bardziej niż dla innych.

You can hear when someone is doing something for reasons such as personal gain or ego gratification, and when the intention is to purely explore this wondrous thing which is the nature of music as it’s presented to us by the laws of the cosmos. Można usłyszeć, gdy ktoś robi coś z powodów osobistych, takich jak ja lub wynagrodzenie, a gdy intencją jest wyłącznie do zbadania tej rzeczy, która jest cudowny charakter muzyki, jak jest to przedstawione nam przez prawo kosmosu. If you put some crap, some commercial band who’s only doing it because it’s how they make their living and they get a certain amount of ego gratification from it- if that same band played a Fugazi song, it wouldn’t mean the same thing as what it means to somebody who needs to hear Fugazi to feel good. Jeśli wstawisz kilka crap, niektóre pasma komercyjnych, którzy robią tylko dlatego, że w jaki sposób ich życia i oni otrzymać pewną ilość ego satysfakcja z niego-jeśli w tym samym paśmie odegrał Fugazi utworu, to nie oznacza, to samo, co, co to znaczy kogoś, kto potrzebuje usłyszeć Fugazi, aby czuć się dobrze. It’s not a matter of the song, it wouldn’t matter how well it was played; we’re hearing something behind the music. To nie sprawa tego utworu, to w jaki sposób sprawy nie było zagrał dobrze, jesteśmy za coś słuchu muzycznego. We hear the psychological state of the people who are playing or composing it, and I feel that something else comes through into the listener besides what’s apparent to the senses. Słyszymy psychologiczne stanu ludzi, którzy bawią się i komponowania go i czuję, że coś innego za pomocą przychodzi do słuchacza poza to, co jest oczywiste dla zmysłów. I feel really sure of that. Czuję się naprawdę pewny tego.

I really feel that when you’re talking about the reception or music or the creation of music- the most important parts of can’t be quantified or measured, and there’s no way to put your finger on them. I naprawdę uważasz, że jesteś, kiedy mówisz lub odbiór muzyki lub tworzenia muzyki najważniejszych części nie może być mierzony lub ilościowo, i nie ma sposobu, aby umieścić na nich palcem. I feel like it’s that way with love and to any person who has a special thing; if there’sa guy obsessed with mechanics or if there’sa guy obsessed with plants or something. I feel like it's ten sposób z miłości i do osoby, która ma szczególne rzeczy, jeżeli istnieje facet obsesję na mechanika lub w przypadku faceta obsesję na rośliny lub coś. These things produce an excitement in people that can’t be measured by just the virtues of the subject themselves. Te rzeczy opracowuje podniecenie u osób, które nie mogą być mierzone tylko cnót przedmiotu siebie. There’s some sort of connection between that persons soul and whatever that thing is that they really love, and it seems like music has this direct connection to excite a much larger group of people than most isolated subjects. Istnieje jakiś związek między duszą i że osoby, które niezależnie od rzeczą jest to, że naprawdę kochać, i wydaje się, podobnie jak muzyka ma bezpośredniego związku z tym emocjonować się znacznie większą grupę osób niż najbardziej odizolowanych tematy. I think part of the reason for this has to with the fact- I think there are messages that are coming across in music. Myślę, że część z tego powodu musi z faktem-Myślę, że nie są to wiadomości, że w najbliższych całej muzyki. There are messages that music is conveying, there are truths about the nature of existence. Istnieją wiadomości, że muzyka jest przekazu, istnieją prawdy o naturze istnienia. In nature, you have your things like trees and flowers, grass, human beings and brains, water, and air. W przyrodzie, masz rzeczy, takich jak drzewa i kwiaty, trawy, i umysły ludzi, wody i powietrza. There are these other things that are part of the fabric of existence that exist- like for instance numbers exist as a part of nature regardless of whether there’s the human understanding of them. Istnieją te inne rzeczy, które są częścią struktury istnienia, że istnieją-jak na przykład numery istnieją jako część przyrody, niezależnie od tego, czy istnieje ludzkie zrozumienie ich.

In other words the human understanding of a number is more a symbol of the thing. Innymi słowy ludzkiego zrozumienia wielu jest symbolem rzeczy. We have no way to actually grasp numbers in of themselves, even thought they’re an inescapable part of existence. Nie mamy sposobu uchwycenia rzeczywistości numery w siebie, nawet myśli są one nieuniknionym jeden z część istnienia. With music you have mind boggling things going on with numbers. Z muzyką masz umysł boggling rzeczy się dzieje z numerami telefonów. The truth about numbers themselves is that they all exist as one thing together. Prawdy o sobie numerów jest, aby wszystkie one występują jako jednej rzeczy razem. They’re all dependant on one another. Oni wszyscy jesteśmy uzależnieni od siebie nawzajem. There’s no existence of 4 without the existence of 3. Nie ma istnienie 4 bez istnienia 3. There’s no 1 billion without the existence of 2 billion. There's no 1 mld bez istnienia w wysokości 2 mld. All numbers are interdependent on one another and need one another to exist, and so they are one thing. Wszystkie numery są wzajemnie na siebie i potrzebują siebie nawzajem do istnienia, a więc są one jedną rzeczą. But it’s the nature of the human mind to perceive these differences from one thing to the other. Ale charakter ludzkiego umysłu do postrzegania tych różnic od jednej rzeczy do drugiej. I don’t think that these differences exist not only with numbers, but I don’t think a tree is any different from a person- is any different from the air- is any different from the water. Nie sądzę, że te różnice istnieją nie tylko z numerów, ale nie sądzę, drzewo jest inne od osoby-jest inny od powietrza jest inny od wody. I think we’ve been blessed with this psychological ability to be able to differentiate between one thing and the other. Myślę, że nam błogosławił z tej zdolności psychologiczne, aby móc dokonać rozróżnienia między jedną rzeczą i innych. It’s all existing in harmony with one another. It's all istniejących w harmonii ze sobą. To me it expresses that no one thing is different from anything else. Dla mnie ona nie wyraża, że jedna rzecz jest inna niż cokolwiek innego. With numbers, every one absolutely needs the other one to exist, and so- are all one number. Z numerów, każdy absolutnie potrzebuje drugiej istnieją, i tak są jedną cyfrę. Or you could say numbers are all one thing.’ Można powiedzieć, numery są wszystkie jednej rzeczy. "

The next part to come soon… Następna część to come soon ...

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

Wywiad dla Hillingdon Mind - Exclusive interview with the Guitarist from the Red Hot Chili Peppers.

Muzyka i zdrowia psychicznego.

Red Hot Chili Peppers - John Frusciante

There is a level of understanding that comes with an ability to look inwards. Istnieje pewien poziom zrozumienia, że pochodzi z umiejętności poszukiwania wewnątrz. Realisations come from the awareness of internal conflict and bringing unconscious thoughts into the conscious, which in turn awakens the mind and changes our perspective on life. Realizacje pochodzą z wewnętrznych konfliktów świadomości i nieświadomych myśli wprowadzenie do świadomego, co z kolei budzi umysł i zmiany naszego spojrzenia na życie. Along with his work in the Red Hot Chili Peppers, John Frusciante also has a successful music career in his own right. Wraz z jego pracą w Red Hot Chili Peppers, John Frusciante również udanej muzyki karier we własnym prawo. His life is based around the creation of music with an extensive back catalogue of solo releases. Jego życie opiera się na tworzeniu muzyki z tyłu rozległy katalog solo wydaniach. John is a man who actively explores looking inward, observing thoughts, and letting go. John jest człowiekiem, który aktywnie poszukuje bada wewnętrznych, obserwując myśli, a Letting Go. He states that there are some key aspects that maintain a healthy mind-state: meditating, reading, writing, and music. On stwierdza, że istnieje kilka kluczowych aspektów, które utrzymują zdrowe stan umysłu: medytacji, czytania, pisania i muzyki.

I spoke to John about these elements and how music can bring a whole host of benefits to our mental health and well being. I mówił do Jana na temat tych elementów iw jaki sposób muzyka może przynieść całość mnóstwo korzyści dla naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. I asked John firstly about writing thoughts down: Zapytałem John najpierw myśli o piśmie dół:

'It's been really good for me. "To był naprawdę dobry dla mnie. I think it's being able to see the mind from an exterior position. Myślę, że to jest w stanie zobaczyć umysłu z zewnątrz stanowiska. It's another one of the issues that come up especially with people who have mental imbalances: that you're trapped in your mind; there's no escape. Jest jedną z kwestii, które pojawią się przede wszystkim z ludzi, którzy psychiczne nierównowagi: że jesteś w pułapce umysłu, nie ma ucieczki. It's like being imprisoned. To jak jest uwięziony. You're inside yourself, you're inside your body, your thoughts are inside your mind- you can't escape. Jesteś wewnątrz siebie, jesteś wewnątrz ciała, Twoje myśli są wewnątrz umysłu-nie można uciec. Your thoughts aren't just moving along in some kind of cosmic orbit, they're determined by your surroundings and your conditioning. Twoje myśli są nie tylko w ruchu wzdłuż pewnego rodzaju kosmicznego orbicie, są one ustalane przez swoje otoczenie i klimatyzacji. The realisation of the inability to escape from it, not being able to step out of your mind- the more you think about it, the more overwhelming it can become- especially when you're not happy with the thoughts that are in your mind, you're not happy with your surroundings, and you're not happy with the way people have treated you. Do realizacji jego niezdolność do ucieczki z niego, nie będąc w stanie krok obecnie umysłu-im więcej o tym myślisz, tym bardziej może stać się przeważającą-zwłaszcza, gdy nie jest zadowolony z myśli, że są w Twoich myślach, nie jesteś zadowolony z Twojej okolicy, a ty nie jesteś zadowolony ze sposobu ludzi traktuje cię.

The thought that you can't escape from within yourself is really terrifying. Myśl, że nie można uciec z siebie jest naprawdę straszne. To be able to examine your thoughts when you write them down is really illuminating because you can read them back to yourself 5 minutes later, and have a completely different reaction to it than you had when you were thinking the thought. Aby móc zbadać swoje myśli podczas zapisywania ich w dół jest naprawdę świetlnej, ponieważ można czytać je z powrotem do siebie 5 minut później, i mają zupełnie inną reakcję niż do niej trzeba było, kiedy były myślenia myśli. It becomes much easier at that moment to look at what you've written and say: 'well that's true from one angle but I can also see it from this position.' Staje się znacznie łatwiejsze, że na chwilę spojrzeć na to, co napisane przez Ciebie i powiedzieć: "dobrze, że prawda z jednego kąta, ale mogę też zobaczyć go z tego stanowiska." Your emotions are directly tied to your thoughts and you had no ability to be able separate them. Twoje emocje są bezpośrednio związani z Twojej myśli i nie miał możliwości, aby można było je rozdzielić. Then you read it a couple of days later and you're in a different mood, and by looking at it from this exterior position you're able to mentally put it in it's place in a clearer way. Następnie należy przeczytać go kilka dni później i jesteś w innym nastroju, a patrząc na to z tej pozycji zewnątrz jesteś w stanie psychicznie umieścić go na miejsce w jaśniejszy sposób. By the brain taking in those same thoughts but in a completely different emotional context, you're able to establish some sort of separation between your thoughts and your emotions; which if you don't ever write anything down and don't ever look at yourself from the outside, you're incapable of doing. Przez mózg, biorąc w tych samych myśli, ale w zupełnie inny kontekst emocjonalny, jesteś w stanie ustalić pewnego rodzaju oddzielenie swoje myśli i emocje, które, jeśli nie kiedykolwiek napisać coś w dół i nigdy nie patrzeć na sobie z zewnątrz, jesteś niezdolny do robisz.
I tak już rozwiązano wiele problemów z mojego dzieciństwa piśmie-strona po stronie, kiedy wszystko było maksymalnie revved o nich. By writing about them and reading them back to myself, somehow in that process I accomplished a lot of the same things that could potentially be accomplished by going to a therapist every week for years. Poprzez pisanie o nich i czytanie ich z powrotem do siebie, jakby w tym procesie I wiele dokonywane te same rzeczy, które mogą być osiągnięte przez udający się do terapeuty co tydzień przez lata. I found it within myself to forgive people that I'd always resented, I'd always felt like a victim because of, and through writing them down I was able to see the balance of it all, and to not blame that person for their own actions but to realise that the way they treat people is the result of the way people treated them. Znalazłem go w sobie przebaczać ludziom, że będę zawsze resented, będę zawsze poczułem się jak ofiara powodu, a także poprzez pisanie je byłem w stanie sprawdzić saldo to wszystko, i nie winić, że osoby, dla ich własnych działań, ale zdaje sobie sprawę, że sposób w jaki traktują ludzi jest wynikiem sposobu, w jaki ludzie je traktować. There's no more point in being resentful of another person for something they've done then there is of being resentful of life itself- which to me doesn't really make any sense. Nie ma więcej pkt w ich urażony innej osoby do zrobienia czegoś one już wtedy nie ma się urażony życia sama, która do mnie naprawdę nie wnosi żadnych sensie. The brain that's making that statement 'I resent life itself' is only here by virtue of that brain, so who's the 'I' talking? Mózgu, że jest uczynienie oświadczenie, że "Ja oburzać życia" jest tu tylko ze względu, że mózg, więc kto jest "I" rozmawia? The 'I' talking is nature itself. W "I" jest naturę samego mówienia. If you're attaching importance to the opinion that life is f****d, you're automatically giving credence to life because life is the thing that's talking and saying what you think. Jeśli podłączanie wagę do opinii, że życie jest f **** d, jesteś automatycznie dając zaufania do życia, ponieważ życie jest rzeczą, że na powiedzenie tego, co mówisz i myślisz. Something's built into our characters, we all think a lot of what we ourselves think! Coś jest wbudowana w nasze znaki, my wszyscy dużo myśleć o tym, co sami myśleć! Each person thinks their opinions are very true and valid. Każda osoba uważa, że ich opinie są bardzo prawdziwe i aktualne. It's a built-in thing of our character. Jest to wbudowana rzecz naszego charakteru. But I think to do that with your thoughts is really important [to write them down]. Ale myślę, że nie z myśli jest bardzo ważne [aby napisać je w dół]. It's really bad to get lost inside yourself.' It's really bad zgubic wewnątrz siebie. "

I spoke to John about being trapped in a distorted headspace with thoughts spinning around… I mówił do Jana temat uwięzienia w zniekształcony headspace z myśli przędzenia około ...

'It's a really interesting tendency on the part of people- is that they like being twisted. "To naprawdę interesujące tendencja ze strony ludzi jest to, że jak są skręcone. There's a part of you that becomes comfortable there and you don't wanna be released. There's a część z Was, że nie staje się wygodne i nie chcesz być zwolnione. I get like that when I'm in a bad mood about something and somebody tries to cheer me up, but I don't want them to cheer me up. Jak mogę uzyskać, że kiedy jestem w złym nastroju o coś i ktoś próbuje mnie dopingować, ale nie chcę ich dopingować mnie. It's like I'm happier being miserable than I am being happy. To jak mam być szczęśliwsi niż ja marny jest szczęśliwy. There are certain situations where somebody who would rather stay in their misery might be superior in their relationship to life than somebody who's constantly trying to maintain a position of happiness- in that, there could potentially be a kind of emptiness. Istnieją pewne sytuacje, w których raczej kogoś, kto płaci za pobyt w nędzy może być przełożonego w stosunku do ich życia, niż kogoś, kto nieustannie stara się utrzymać pozycję w szczęściu, że nie mogą potencjalnie zawierać rodzaj pustki. Sometimes people who go through life sad are some of the deepest people. Czasami ludzie, którzy udają się przez całe życie smutne są jednymi z najgłębszych ludzi.

I can't imagine it [writing] not being good for anybody. Nie mogę sobie wyobrazić go [pisanie] nie jest dobre dla nikogo. I used to be superstitious about writing down my thoughts, I only would write down poetry. Kiedyś być przesądny o pisanie moje myśli, ja tylko to zapisz poezji. When I started writing down ordinary thoughts, I couldn't believe what a difference it made. Kiedy zacząłem zapisaniem zwykłych myśli, nie mogłem uwierzyć co za różnica ona dokonana. Sometimes you might write the same thing all the time 'I'm so sad, I'm so miserable…' I've written those same entries in my notebook so many times- the same exact words. Czasami możesz napisać to samo cały czas "Ja jestem tak smutny, ja jestem tak nieszczęśliwy ..." zostały napisane te same wpisy w moim notebooku-tak wiele razy te same słowa dokładna. There's a feeling of getting it out. Istnieje poczucie zdobywania go. There are times when just the act of writing it itself ends up bringing you to a new perspective. Są chwile, kiedy tylko czynność pisania samo kończy dostosowanie do nowej perspektywy. Sometimes it's not even reading it back; as you're writing it the train of thought is different as it's more moderated. Czasami nie jest nawet czytanie go z powrotem, jak masz ją na piśmie myślenia jest inna, gdyż więcej moderowane. When you're thinking things, your thoughts have the ability to go at this incredibly fast pace, much faster than we speak or can write, so sometimes the process of writing is also a process of slowing down the thought stream to where you're thinking at a slower pace. Gdy masz na myśli rzeczy, twoje myśli mają możliwość, aby przejść na tym niewiarygodnie szybkim tempie, znacznie szybciej niż mówimy lub można pisać, więc czasami proces pisania jest także spowolnienie procesu strumieniem myśli, gdzie jesteś Myślenie w wolniejszym tempie. 'You come to conclusions by thinking slower that you could never come to when you're thinking faster.' "Ty się do wniosków o wolniejsze myślenie, że może nigdy nie dojść do kiedy masz na myśli szybciej".

Interview by Chris Phillips . Wywiad przez Chrisa Phillipsa.

czwartek, 11 grudnia 2008

BLOG Frusciante

Z BLOGA Fru:

The Empyrean - part two
November 24th, 2008
Journal Entry Number 3


The Empyrean is a story that has no action in the physical world. It all takes place in one persons mind throughout his life. The only other character is someone who does not live in the physical world but is inside it, in the sense that he exists in peoples minds. The mind is the only place that anything can be truly said to exist. The outside world is only known to us as it appears within us by the testament of our senses. The imagination is the most real world that we know because we each know it first hand. Seeing our ideas take form is like being able to see the sun come into being. We have no equivelent to the purity of that in our account of the outside world. The outer world appears to each of us as one thing and it is always also a multitude of others. Inside to outside and outside to inside are neverending. Trying and giving up are a form of breathing.

- John


W empireum - część druga
November 24th, 2008 24 listopad 2008
Journal Entry Number 3 Journal Entry nr 3

The Empyrean is a story that has no action in the physical world. Empireum na to, że historia nie ma żadnego działania w świecie fizycznym. It all takes place in one persons mind throughout his life. Wszystko odbywa się w jednej osoby umysł przez całe swoje życie. The only other character is someone who does not live in the physical world but is inside it, in the sense that he exists in peoples minds. Jedynym innym charakterze jest ktoś, kto nie mieszka w fizycznym świecie, ale jest w nim, w tym sensie, że istnieje w umysłach narodów. The mind is the only place that anything can be truly said to exist. Umysł jest jedynym miejscem, że coś może być naprawdę powiedział istnieć. The outside world is only known to us as it appears within us by the testament of our senses. The imagination is the most real world that we know because we each know it first hand. Świat zewnętrzny jest jedynym znanym nam, jak wydaje się w nas przez testament naszych zmysłów. Wyobraźni jest najbardziej realny świat, że wiemy, bo każdy wie, że to pierwsze rozdanie. Seeing our ideas take form is like being able to see the sun come into being. Widząc nasze pomysły wziąć formularz jest jak bycie w stanie zobaczyć słońce wejść w życie. We have no equivelent to the purity of that in our account of the outside world. Nie mamy odpowiednik czystości, że w związku z naszym światem zewnętrznym. The outer world appears to each of us as one thing and it is always also a multitude of others. Inside to outside and outside to inside are neverending. Zewnętrznego świata wydaje się każdemu z nas jako jedną rzeczą, która jest zawsze również wiele innych. Wewnątrz na zewnątrz do wewnątrz i na zewnątrz są Neverending. Trying and giving up are a form of breathing. Próbuję iz góry są formą oddychania.

- John - John

Frusciante BLOG

z BLOGA Fru:

The Empyrean
November 15th, 2008


The Empyrean is my new record and will be released worldwide via Record Collection on January 20th 2009. It was recorded on and off between December 2006 and March 2008. It is a concept record that tells a single story both musically and lyrically. The story takes place within one person, and there are two characters. It contains a version of Tim Buckley’s, ‘Song To The Siren’ and the rest of the songs are written by me. My friend Josh plays on it, as does Flea. It also features Sonus Quartet, Johnny Marr and The New Dimension Singers. I’m really happy with it and I’ve listened to it a lot for the psychedelic experience it provides. It should be played as loud as possible and it is suited to dark living rooms late at night.

- John Frusciante, November 3rd, 2008

The Empyrean Track listing:
1. Before The Beginning
2. Song To The Siren
3. Unreachable
4. God
5. Dark/Light
6. Heaven
7. Enough Of Me
8. Central
9. One More Of Me
10. After The Ending
Cover Art

W empireum
November 15th, 2008 15 listopad 2008

The Empyrean is my new record and will be released worldwide via Record Collection on January 20th 2009. W empireum jest mój nowy rekord i będzie zwolniony na całym świecie za pośrednictwem Record Collection na 20 stycznia 2009 roku. It was recorded on and off between December 2006 and March 2008. To było rejestrowane i off między grudniem 2006 a marcem 2008 roku. It is a concept record that tells a single story both musically and lyrically. Jest to koncepcja, że zapis mówi jednym historia zarówno muzycznie i lyrically. The story takes place within one person, and there are two characters. Opowieść ma miejsce na jedną osobę, i tam są dwa znaki. It contains a version of Tim Buckley’s, ‘Song To The Siren’ and the rest of the songs are written by me. Zawiera wersję Tim Buckley's, "Song To The Siren" i pozostałej części piosenki są napisane przeze mnie. My friend Josh plays on it, as does Flea. Mój przyjaciel Josh gra na nim, podobnie jak Pchły. It also features Sonus Quartet, Johnny Marr and The New Dimension Singers. On także funkcje Sonus Quartet, Johnny Marr i nowego wymiaru Singers. I’m really happy with it and I’ve listened to it a lot for the psychedelic experience it provides. Jestem naprawdę szczęśliwy z nim i mam go słuchałem dużo dla psychedelic doświadczenie daje. It should be played as loud as possible and it is suited to dark living rooms late at night. Powinien on być odtwarzane za głośno, jak to możliwe i nie jest przystosowane do życia ciemne pokoje w późnych godzinach nocnych.

- John Frusciante, November 3rd, 2008 - John Frusciante, 3 listopada, 2008
The Empyrean Track listing: W empireum Track aukcji:
1. Before The Beginning . 1. Przed rozpoczęciem
2. . 2. Song To The Siren Piosenka na Siren
3. . 3. Unreachable Nieosiągalny
4. . 4. God Bóg
5. . 5. Dark/Light Dark / Light
6. . 6. Heaven Niebo
7. 7. Enough Of Me Dosyć mnie
8. 8. Central Centralny
9. 9. One More Of Me Jednym z bardziej do mnie
10. 10. After The Ending Po kończącym się

John Frusciante - Unreachable (tekst)
Unreachable - Nieosiągalny
Słowa: John Frusciante
Album: The Empyrean
Tłumaczenie: abu3

Jesteśmy
Tutaj z tego samego powodu.
Nie wiemy na co czekamy,
Kiedy chwila zaczyna mijać
Tracisz ścieżki, którymi zmierzają twoje myśli.
A ja jestem nieosiągalny.
O czym myślisz, kiedy Twoja głowa jest pełna??
Nie polegamy na tym, co mamy,
Ale zbieramy z miejsc, w których nas jeszcze nie było.
HEY!

Pewnego razu, uderz mnie tam, gdzie blednę,
Nie mam na myśli bycia grzecznym,
Umundurowani, obracają świat do bezpośredniego ataku
Umundurowani…x2

Dosięgnij w ciemności to, co możesz znaleźć,
Przemierzaj wielkie dystanse w swoim umyśle.
Świat staje się silniejszy, kiedy zaczynasz próbować różnych rzeczy,
Zmierzaj w kierunku urodzenia się, a nie śmierci.
Uciekłem jeszcze raz, nie ma nikogo po mojej stronie,
Mamy zniknąć, przynajmniej wiem, że próbowałem,
Ty wiesz, że próbowaliśmy, wiesz że próbowaliśmy

Heeeeeeey zastrzel mnie heeeeeeeey
Heeeeeeey zastrzel mnie, zastrzel mnie, zastrzel mnie, me yeah yeah yeah hey hey yeah
Aaaaah
AaaaahZ tekstu:
Are we
Down for the same cause
We don't know what we stand for
When the moments start to crack
You do lose track where your head's at
And I am unreachable
What do you think when your head's full?
We don't rely on what we get
We're picking up where we aren't yet
HEY!

One time, hit me where I turn white
I don't mean to be polite
Uniformed, spinnin’ the world to the beat of my drums
Uniformed... X2

Reach into the darkness for what you can find
Travel great distance in your mind
The world gets stronger as you start trying thing
Turn around towards being born away from dying
I've run out again, there's no one on my side
We to disappear, well, I know I tried
You know we tried, you know we tried

Heeeeeeey shoot me heeeeeeeey
Heeeeeeey shoot me shoot me shoot me yeah yeah yeah hey hey yeah
Aaaaah
Aaaaah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Walentynkowo :D:D:D